Komparace penzijních systémů České republiky a Korejské republiky (Jižní Koreje) k roku 2018

Autor práce: Umlaufová, Renáta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klement, Josef
Osoba oponující práci: Krebs, Vojtěch

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace penzijních systémů České republiky a Korejské republiky (Jižní Koreje) k roku 2018
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá komparací soudobých penzijních systémů České republiky a Jižní Koreje. Obě dnes průmyslové země si prošly rozdílným vývojem a mají tudíž i odlišný systém důchodového zabezpečení. Země čelí podobné demografické situaci, která penzijní systémy ohrožuje. Teoretická část práce poskytuje vysvětlení konceptu sociálního státu a nabízí typologii důchodových systémů jako východisko pro praktickou část. V praktické části jsou postupně popsány obecně systémy v obou zemích a následně jsou shrnuty ve SWOT analýzách, kde z provedené komparace vychází příznivěji penzijní systém České republiky. Důležitou součástí je popis demografického vývoje. Závěr shrnuje důležitá poznání a možná doporučení pro český systém.
Klíčová slova: Korejská republika; penzijní systém; demografický vývoj; Česká republika; důchod

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace penzijních systémů České republiky a Korejské republiky (Jižní Koreje) k roku 2018
Překlad názvu: Comparison of the Pension System of the Czech republic and South Korea in 2018
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis provides comparison of contemporary pension systems of the Czech Republic and South Korea. Both nowadays industrialized countries have gone through a different development and therefore have different pension systems. Countries face a similar demographic situation that threatens pension systems. The theoretical part of the thesis provides an explanation of the concept of the welfare state and offers a typology of pension systems as a basis for the practical part. In the practical part, the systems of both countries are described generally and are subsequently summarized in SWOT analysis, the final comparison refers in favor of the pension system of the Czech Republic. The description of demographic development is an important part as well. The conclusion summarizes important outputs and proposal of possible improvement for the Czech system.
Klíčová slova: South Korea; pension scheme; demographic development; Czech republic; pension

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2018
Datum podání práce: 2. 1. 2019
Datum obhajoby: 06.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67219_umlr00.pdf [1,13 MB]
Oponentura59954_krebs.pdf [397,58 kB]
Hodnocení vedoucího67219_xklej00.pdf [632,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67219/podrobnosti