Využití e-Governmantu ve vybraných mikroregionech: Polabí a Střední Polabí

Autor práce: Pelikánová, Jolana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Macháček, Jaroslav
Osoba oponující práci: Toth, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití e-Governmantu ve vybraných mikroregionech: Polabí a Střední Polabí
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem této diplomové práce je analýza aktuálního stavu zavedení jednotlivých součástí eGovernmentu ve vybraných obcích Mikroregionu Polabí a Mikroregionu Střední Polabí. V pevní části práce bude na základě studia literatury charakterizován potenciál a limity e-Governmentu, jeho výhody a také specifika jeho managementu, včetně všech požadavků, které předkládá česká legislativa. Analytická část práce obsahuje vyhodnocení úspěšnost aplikace a funkčnost jednotlivých sytémů e-Governmentu v praxi. Na základě analýzy fungování Czech POINTu, datových schránek a základních registrů budou formulovány návrhy a doporučení na zlepšení podmínek používání vybraných složek e-Governmentu. Hlavními použitými metodami této diplomové práce jsou především rešerše relevantních zdrojů, strukturované rozhovory, vyhodnocení jeho výstupů a analýza a syntéza získaných poznatků.
Klíčová slova: e-Government; veřejná správa; Czech POINT; elektronické služby

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití e-Governmantu ve vybraných mikroregionech: Polabí a Střední Polabí
Překlad názvu: Utilization of eGovernment in selected micro-regions: Polabi and Central Polabi
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of this diploma thesis is an analysis of the current state of implementation of the individual components of eGovernment in selected municipalities of Microregion Polabí and Central Plain Microregion. On the basis of the literature study, the potential of the e-Government, its advantages and the specifics of its management, including all the requirements presented by the Czech legislation, will be characterized. The analytical part of the thesis contains evaluation of the success of the application and the functionality of the individual e-Government systems in practice. Based on the analysis of the functioning of Czech POINT, data boxes and basic registers, proposals and recommendations will be formulated to improve the conditions of use of selected e-Government components. The main methods used in this diploma thesis are primarily the researches of relevant sources, structured interviews, evaluation of its outputs and analysis and synthesis of acquired knowledge.
Klíčová slova: Czech POINT; public administration; e-Government; electronic services

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2018
Datum podání práce: 3. 1. 2019
Datum obhajoby: 06.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64399_xpelj20.pdf [1,54 MB]
Oponentura60018_Toth.pdf [272,62 kB]
Hodnocení vedoucího64399_machaj.pdf [418,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64399/podrobnosti