LOBBING A KORUPCE Z POHLEDU PRÁVA

Autor práce: Janoštík, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Matula, Miloš
Osoba oponující práci: Vondráček, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: LOBBING A KORUPCE Z POHLEDU PRÁVA
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce analyzuje vývoj a současné pojetí korupce a lobbingu z pohledu Spojených států amerických, Velké Británie, Kanady a vybraných států kontinentální Evropy za účelem srovnání s českým pojetím. V teoretické části práce je detailně rozebráno teoretické pojetí korupce a lobbingu a historický vývoj ve vybraných státech. Praktická část je postavena na výzkumu vnímání korupce pomocí Indexu vnímání korupce u vybraných států, který slouží k propojení teoretické problematiky korupce z předchozí části s reálnými daty. Následná korelace Indexu vnímání korupce s Indexem společenského rozvoje a Světovým indexem štěstí potvrzuje stanovené hypotézy práce. Druhou částí je pak analýza současného stavu legislativního řešení korupce a lobbingu v České republice a představení vlastního návrhu zákona o lobbingu i s Etickým kodexem a Důvodovou zprávou. Práce by se mohla stát podkladem pro další rozšíření a výzkum v oblasti mnoha dalších dostupných indexů a pohledů na výzkum korupce či lobbingu.
Klíčová slova: Index vnímání korupce; korupce; Velká Británie; Kanada; návrh zákona o lobbingu; lobbing; Česká republika; USA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: LOBBING A KORUPCE Z POHLEDU PRÁVA
Překlad názvu: Lobbing and corruption from the perspective of law
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The master thesis analyzes development and current legal conception of lobbying and corruption from the view of United States of America, Great Britain, Canada and couple of chosen states of continental Europe. The main aim is to compare those views with the Czech one. In theoretical part there is detail theoretical split between corruption and lobbying and historical development. Practical part includes two parts, in the first part there is detail development of Corruption perception index and correlation of such with Social perception index and World happiness index. The results answer the stated hypothesis. Second part of the practical part of thesis is current Czech view on corruption and lobbying and practical proposal of the Lobbying Act, together with Ethical codex and Explanatory note. The thesis could be base of much bigger dissertation work with multiple indexes and different views.
Klíčová slova: corruption; lobbying; Czech Republic; USA; Great Britain; Canada; proposal of the Lobbying Act; Corruption perception index

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2018
Datum podání práce: 7. 1. 2019
Datum obhajoby: 07.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66123_xjant39.pdf [1,02 MB]
Oponentura60128_vonj01.pdf [265,81 kB]
Hodnocení vedoucího66123_matm01.pdf [380,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66123/podrobnosti