Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza vybrané investiční příležitosti

Autor práce: Hubáček, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brada, Jaroslav
Osoba oponující práci: Metrah, Samy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vybrané investiční příležitosti
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je analýza investiční příležitosti, která spočívá v nákupu 100% podílu na základním kapitálu zemědělské společnosti MORAVAN, a.s. V první části této práce bylo pojednáno o makroekonomických faktorech v České republice. Druhá část této práce se soustředila na specifika zemědělského odvětví, ve kterém působí analyzovaná společnost. Ve stěžejní části práce byla popsána samotná analýza společnosti.V rámci analýzy investiční příležitosti byla provedena strategická analýza a finanční analýza společnosti. Dále byly skrze generátory hodnoty podrobně prozkoumány základní podnikové veličiny, jež tvoří hodnotu Společnosti. Práce obsahuje také finanční plán, který poskytuje komplexní pohled na finanční situaci Společnosti od roku 2018 do 2022.S ohledem na informace vyplývající z výše zmíněných kapitol bylo pro účely analýzy investiční příležitosti vypracováno ocenění Společnosti. Ocenění bylo provedeno pomocí dvou metod, a to diskontovaných peněžních toků a odvětvových násobků.
Klíčová slova: Analýza investiční příležitosti; DCF; Finanční plán

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vybrané investiční příležitosti
Překlad názvu: Analysis of selected investment opportunity
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main aim of this thesis is to analyze the investment opportunity in buying a 100% sta-ke in the basic capital of the agricultural company MORAVAN, a.s. In the first part of this thesis we discussed the macroeconomic factors in the Czech Republic. The second part of this thesis is focused on the specifics of the agricultural sector in which the analyzed com-pany operates. The core part of the thesis describes the analysis of the company.As part of the analysis of the investment opportunity, strategic analysis and finan-cial analysis of the company were carried out. In addition, through the generators of the values, the basic values of the Company, which constitute the value of the Company, are thoroughly researched. The work also contains a financial plan that provides a comprehen-sive view of the financial situation of the Company from 2018 to 2022.Based on the information resulting from the chapters mentioned above, the Com-pany's valuation was prepared for the purpose of analyzing the investment opportunity. The valuation was made using two methods, namely discounted cash flows and industry multiples.
Klíčová slova: financial plan; DCF; Investment opportunity analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2017
Datum podání práce: 9. 1. 2019
Datum obhajoby: 30.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63351_hubt03.pdf [1,34 MB]
Oponentura60074_xmets00.pdf [289,93 kB]
Hodnocení vedoucího63351_brada.pdf [78,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63351/podrobnosti