Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období

Autor práce: Franclíková, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Osoba oponující práci: Černý, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá srovnatelností informací za běžné a minulé účetní období. Je zde popsána problematika týkající se oprav chyb minulých let, změn účetních odhadů a účetních metod a s ní související problematika srovnatelnosti informací za běžné a minulé účetní období podle metodiky českých účetních předpisů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Dále jsou obě metodiky porovnány a je zde zjištěno, do jaké míry jsou spolu v souladu, případně jsou vymezeny a zhodnoceny rozdíly mezi nimi. Práce také analyzuje vykázání Jiného výsledku hospodaření ve vybraných účetních jednotkách.
Klíčová slova: opravy chyb; změny v účetních odhadech; změny účetních metod; odložená daň; srovnatelnost informací

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období
Překlad názvu: Comparability of information in the current period and prior period
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with comparability of information in the current and prior period. The issue of corrections of prior period errors, changes in accounting estimates and accounting methods and also the issue of comparability of information in the current and prior period according to the methodology of Czech accounting regulations and International Financial Reporting Standards (IFRS) is described here. Furthermore, both of the methodologies are compared, and the thesis want to find, if they are in line and to identify and evaluate the differences between them. The thesis also analyzes the reporting of ‘Jiný výsledek hospodaření’ in selected entities.
Klíčová slova: correction of errors; changes in accounting methods; changes in accounting estimates; deferred tax; comparability of information

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2018
Datum podání práce: 12. 1. 2019
Datum obhajoby: 05.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64614_xfrak09.pdf [1023,04 kB]
Oponentura59645_cernyvac.pdf [351,63 kB]
Hodnocení vedoucího64614_muller.pdf [218,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64614/podrobnosti