Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza hypotečních produktů bank v ČR

Autor práce: Malá, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Osoba oponující práci: Silberhornová, Lenka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza hypotečních produktů bank v ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na analýzu hypotečních produktů bank v České republice. V teoretické části se autorka zabývá specifikací hypotečních úvěrů, legislativní úpravou a poskytovateli hypotečních úvěrů. Vybrané téma je velmi aktuální z důvodu neustálých změn na hypotečním trhu. Banky jsou nuceny provádět změny kvůli silné konkurenci a boje o získání klienta. Praktická část se zabývá zkoumáním české hypotečního trhu. Autorka práce si vybrala tři nejvýznamnější banky na hypotečním trhu a dvě nízkonákladové banky. Z důvodu lepší přehlednosti změn je v práci rozebrán současný vývoj na hypotečním trhu. Do kapitoly současného vývoje na hypotečním trhu byly zahrnuty makroekonomické faktory, které mohou ovlivňovat hypoteční trh. Na základě grafů se autorka si kladla za cíl vyvrátit či potvrdit tento vliv vybraných faktorů. V poslední části je rozebrána dostupnost a financování bydlení.
Klíčová slova: Hypoteční úvěr; Úroková sazba; Hypoteční zástavní listy; Úvěrový proces; Makroekonomické faktory

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza hypotečních produktů bank v ČR
Překlad názvu: Analysis of mortgage products of banks in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is focused on the analysis of the mortgage products of banks in the Czech Republic. In the theoretical section the author deals with specification of mortgage loans, legislation and providers of mortgage loans. Theme is very actual, because of constant changes on the mortgage market. Banks are forced to create changes due to the strong competition and the fight to obtain a client. The practical part of thesis deal with the examining the Czech mortgage market. Author of the thesis chose three the most significant banks of the mortgage market and two low-cost banks. Because of the better orientation in changes is analyzed the current mortgage market development. In the part of current mortgage market development are included macroeconomic factors influencing mortgage market. Author wants to deny or confirm this influence by chosen factors. Availability and financing of housing is analyzed in the last part of the thesis.
Klíčová slova: Interest rate; Mortgage bonds; Credit process; Macroeconomic factors; Mortgage loan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2018
Datum podání práce: 13. 1. 2019
Datum obhajoby: 31.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65383_xmalm80.pdf [1,34 MB]
Oponentura60233_xsill06.pdf [817,06 kB]
Hodnocení vedoucího65383_radova.pdf [482,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65383/podrobnosti