Možnosti využití online přístupu ke zvyšování finanční gramotnosti

Autor práce: Ovsíková, Jitka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Osoba oponující práci: Silberhornová, Lenka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Možnosti využití online přístupu ke zvyšování finanční gramotnosti
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá finanční gramotností a jejím vzděláváním prostřednictvím online nástrojů. První část práce se zabývá pojmem finanční gramotnost, důvody pro její zvyšování, její úrovní obyvatel České republiky a vlivy, které na člověka a jeho finanční gramotnost působí během života. V návaznosti se práce věnuje online vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a jaké jsou aktuálně dostupné online nástroje pro zvyšování její úrovně. Analytická část se zaměřila převážně na názory a postoje českých občanů na vzdělávání finanční gramotnosti a využití online nástrojů ve vzdělávání. Dotazníkové šetření ukázalo, že finanční gramotnost je považována za důležitou oblast vzdělání a o její další rozvoj je projeven zájem. Zároveň z dotazníku plyne, že online nástroje zaujímají ve vzdělávání významné postavení a jsou hojně využívány. Tedy ke zvýšení úrovně finanční gramotnosti v České republice mohou posloužit online nástroje jako krátká vzdělávací videa, online kurzy, webové stránky či vzdělávací herní aplikace.
Klíčová slova: finanční gramotnost; online vzdělávání; vzdělávací nástroje

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Možnosti využití online přístupu ke zvyšování finanční gramotnosti
Překlad názvu: The opportunities of using online tools to increase financial literacy
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with financial literacy and its education through online tools. The first part of the thesis deals with the term of financial literacy, the reasons for its education, the level financial literacy in the Czech Republic and the influences that affect the person and his level of financial literacy during his life. After that, the work is dedicated to online education in the field of financial literacy and what online tools are currently available to increase its level. The analytical part is mainly focused on the opinions and attitudes of Czech citizens on the education of financial literacy and the use of online tools in education. The questionnaire survey has shown that financial literacy is considered to be an important area of education and people are interested in its further development. At the same time, the questionnaire shows that online tools are important part of education and are widely used. Research shows that for increasing financial literacy in the Czech Republic could be used online tools like short educational videos, online courses, websites, or educational game app.
Klíčová slova: financial literacy; online education; learning tools

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2018
Datum podání práce: 14. 1. 2019
Datum obhajoby: 07.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64924_xovsj00.pdf [3,61 MB]
Oponentura60234_xsill06.pdf [924,03 kB]
Hodnocení vedoucího64924_radova.pdf [535,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64924/podrobnosti