Analýza vývoje řeckého bankovního sektoru v letech 2010 až 2015

Autor práce: Bartoš, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Osoba oponující práci: Pýcha, Mikuláš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vývoje řeckého bankovního sektoru v letech 2010 až 2015
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce popisuje dopady ekonomické a dluhové krize Řecka do bankovního sektoru v zemi mezi lety 2010 - 2015. V úvodní části (kapitola 1 až 2) se práce zabývá vymezením ekonomického vývoje a hlavními aspekty dluhové krize v zemi. V prostřední části (kapitola 3) se práce věnuje rozboru řeckého bankovního trhu jako celku se zaměřením na události, které trh významně ovlivnily. Zároveň jsou zde vymezeny hlavní problémy, se kterými se řecké banky v průběhu sledovaného období potýkaly. Druhá polovina práce (kapitoly 4 až 6) se věnuje popisu finanční a majetkové pozice vybrané řecké banky, se snahou identifikovat všechny významné výkyvy ve vývoji a jejich příčiny. V poslední části (kapitola 7) se práce zaměřuje na srovnání vývoje vybraného bankovního subjektu ve vztahu k agregovanému vývoji celého bankovního trhu.Na základě uvedených dat a informací práce dokládá, že vývoj ekonomické situace v zemi měl zásadní dopad do řeckého bankovního sektoru. Celý sektor se potýkal s problémy především v oblasti špatné kvality úvěrů, nedostatku likvidity a kapitálu, vysokých hospodářských ztrát a během sledovaného období prošel komplexní řízenou restrukturalizací.
Klíčová slova: Nevýkonné úvěry; Dluhová krize; Ekonomická krize; Odliv depozit; Řecko; Hospodářská ztráta; Restrukturalizace; Bankovní sektor; PSI

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vývoje řeckého bankovního sektoru v letech 2010 až 2015
Překlad názvu: Analysis of Greek banking sector development in years 2010 - 2015
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the main impacts of Greek economic and debt crisis on the Greek banking sector between 2010 - 2015. The introductory part (chapter 1 and 2) describes economic development in the country and key facts about debt crisis. The middle part (chapter 3) analyses the whole Greek banking sector as a whole with the aim to identify events with the most significant impact on Greek banks. At the same time it describes relevant problems which Greek banks had to deal with in the analysed period. The second half of the thesis (from chapter 4 to 6) describes financial and capital position of a selected Greek bank focusing on identification of the major turbulences in its development and their root cause. The final part (chapter 7) compares development of the selected bank with the development of the Greek banking sector in the key aspects.Based on the presented data and information this thesis claims that Greek economic development had a significant impact on Greek banks. The main problems Greek banks had to face were bad quality of loan portfolio, lack of liquidity and capital sources, high economic losses as well as complex controlled restructuring of the Greek banking sector in the analysed period.
Klíčová slova: Economic crisis; Debt crisis; Banking sector; Non-performing loans; Outflowing deposits; PSI; Economic losses; Restructure ; Greece

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2017
Datum podání práce: 15. 1. 2019
Datum obhajoby: 07.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63619_xbaro08.pdf [2,21 MB]
Oponentura60130_xpycm01.pdf [156,11 kB]
Hodnocení vedoucího63619_dvorakp.pdf [375,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63619/podrobnosti