Inovativní platební metody v ČR

Autor práce: Krčál, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Osoba oponující práci: Diviš, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Inovativní platební metody v ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce poskytuje přehled informací vážících se k inovativním platebním metodám v České republice. Mezi hlavní témata teoretické části patří samotné vymezení současných platebních metod v kontextu jejich historického vývoje, shrnutí výhod a nevýhod bezhotovostních transakcí, koncept bezhotovostní ekonomiky a popis aktuálního regulatorního rámce. Praktická část pak poskytuje případovou studii implementace moderního platebního řešení do České spořitelny, komparativní analýzu aktuálně nabízených platebních řešení vybraných deseti bank a regresní analýzu determinantů objemu a počtu bezhotovostních plateb. Případová studie zkráceně popisuje průběh klíčových událostí při tvorbě zmíněného platebního řešení. Komparativní analýza poskytuje srovnání jednotlivých řešení se zjištěním, že není možné vybrat jedno ideální platební řešení pro všechny klientské situace (příběhy). Regresní analýza nabízí model, který je statisticky významný, byť má určité limitace. Jako hlavní determinanty byly určeny počet provozoven obchodníků vybavených alespoň jedním pos terminálem, hrubý domácí produkt a počet, respektive objem provedených transakcí platebními kartami.
Klíčová slova: banka; bezhotovostní ekonomika; determinanty plateb; mobilní telefon; NFC; platební aplikace; platební karta

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Inovativní platební metody v ČR
Překlad názvu: Innovative payment methods in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis provides an overview of innovative payment methods in the Czech Republic. The main themes of the theoretical part are the definition of current payment methods in the context of their historical development, the advantages and disadvantages of non-cash transactions, the concept of a non-cash economy and the description of current regulatory framework. The practical part provides a case study on the implementation of a modern payment solution in Česká spořitelna, a comparative analysis of the currently offered payment solutions of ten selected banks, and a regression analysis of determinants of the volume and number of non-cash payments. The case study briefly describes the main events when creating the payment solution. The comparative analysis provides a comparison of individual solutions with the conclusion that it is not possible to choose one ideal payment solution for all client situations (stories). The regression analysis provides a model that is statistically significant, although it has certain limitations. The main determinants are number of traders' shops equipped with at least one POS terminal, gross domestic product and number or volume of transactions executed by payment cards.
Klíčová slova: bank; cashless economy; determinants of payments; mobile phone; NFC; payment app; payment card

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 12. 2017
Datum podání práce: 17. 1. 2019
Datum obhajoby: 07.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64680_xkrct00.pdf [1,90 MB]
Oponentura60092_divm04.pdf [130,40 kB]
Hodnocení vedoucího64680_tepp00.pdf [86,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64680/podrobnosti