Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Hodnotenie finančnej výkonnosti nemocníc Slovenska

Autor práce: Darmovzalová, Paulína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Osoba oponující práci: Hajdíková, Taťána

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hodnotenie finančnej výkonnosti nemocníc Slovenska
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá hodnotením fungovania lôžkových zdravotníckych zariadení Slovenskej republiky prostredníctvom predikčného modelu finančnej výkonnosti. V teoretickej časti práce popisuje zdravotníctvo, ako komplexne adaptívny systém s dvomi inkonzistentnými cieľmi, pričom podrobne rozoberá slovenské zdravotníctvo a nemocnicu ako jeho subsystém. Skúmanie právnych foriem spoločností so zameraním na nemocnice tvorí súčasť hodnotenia nemocníc s rôznou ekonomicko-právnou formou. Prostredníctvom H’indexu a Z‘‘Score rozdeľuje slovenské nemocnice do troch zón, na základe kritérií hodnotenia príslušným finančným indexom. Zdrojom dát pre účely hodnotenia sú prevažne ekonomické dáta v podobe súčastí účtovnej závierky, ktorými sú hlavne súvaha a výkaz ziskov a strát.
Klíčová slova: H'index; zdravotníctvo; nemocnica; Z''Score

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hodnotenie finančnej výkonnosti nemocníc Slovenska
Překlad názvu: Evaluating financial performance of Slovakia hospitals
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The diploma thesis deals with the evaluation of the functioning of bed healthcare facilities in the Slovak Republic through a prediction model of financial performance. In the theoretical part of the thesis, health care is described as a complex adaptive system with two inconsistent goals, while in detail it discusses Slovak health care and hospital as its subsystem. Examination of the legal forms of hospitals is part of the evaluation of hospitals with different economic and legal forms. Through H’index and Z‘‘Score, it divides Slovak hospitals into three zones, based on evaluation criteria by the respective financial index. The source of data for evaluation purposes is mainly economic data in the form of financial statements, which are mainly the balance sheet and profit and loss statement.
Klíčová slova: hospital; H'index; Z''Score; health

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2017
Datum podání práce: 24. 4. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62009_xdarp02.pdf [4,16 MB]
Oponentura60327_kozlova.pdf [481,89 kB]
Hodnocení vedoucího62009_lesetion.pdf [94,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62009/podrobnosti