Experimentální marketingový výzkum antropomorfních modelů

Autor práce: Kadlecová, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Michal
Osoba oponující práci: Kincl, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Experimentální marketingový výzkum antropomorfních modelů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je zjistit, zda respondenti vnímají antropomorfní obaly více pozitivně než obaly obyčejné, což vede k jejich výběru napříč všemi kvadranty FCB matice. K naplnění cíle práce je využit smíšený výzkum, který je realizován pomocí metody eye-tracking a rozhovoru, jehož součástí je i dotazník. Pro sběr dat je vybráno osm produktů z FCB matice. Výsledky výzkum naznačují, že využití antropomorfních modelů nemusí vždy vyvolat pozitivní vnímaní u spotřebitelů a nejsou zárukou pro výběr takto modifikovaného produktu či obalu bez ohledu na kvadrant FCB matice. Potvrdilo se však, že v některých případech je využití antropomorfních modelů při tvorbě produktu či jeho obalu výhodné a žádoucí.
Klíčová slova: antropomorfní modely; marketingová komunikace; eye-tracking; atraktivita; zaujetí

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Experimentální marketingový výzkum antropomorfních modelů
Překlad názvu: Experimental marketing research of anthropomorphic models
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to find out whether the respondents perceive anthropomorphic packaging more positively than ordinary packaging, which leads to their selection across all FCB matrix quadrants. To fulfill the objective of the thesis is used mixed research, which is realized by the method of eye-tracking and interview, which includes a questionnaire. Eight products from the FCB matrix are selected for data collection. Research results suggest that the use of anthropomorphic models may not always produce positive consumer perceptions and are not a guarantee of selecting such a modified product or package regardless of the FCB matrix quadrant. However, it has been confirmed that in some cases the use of anthropomorphic models is advantageous and desirable in the creation of the product or its packaging.
Klíčová slova: anthropomorphic models; marketing comunication; eye-tracking; attractiveness

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce64446_kada01.pdf [1,95 MB]
Veřejná příloha18366_kada01.xlsx [43,35 kB]
Veřejná příloha18367_kada01.csv [44,74 kB]
Oponentura61128_kincl.pdf [163,69 kB]
Hodnocení vedoucího64446_xnovm132.pdf [426,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64446/podrobnosti