Management rozvoje lidských zdrojů - vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci Centrum Seňorina, z.s.

Autor práce: Švarcbachová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Petrů, Gabriela
Osoba oponující práci: Míková, Irena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Management rozvoje lidských zdrojů - vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci Centrum Seňorina, z.s.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce Management rozvoje lidských zdrojů – rozvoj a vzdělávání pracovní-ků v organizaci Centrum Seňorina zkoumá vzdělávání a rozvoj pracovníků v organiza-cích a demonstruje poznatky získané literární rešerší na konkrétním příkladu, kterým je organizace poskytující sociální služby pro seniory specializující se na osoby postižené různými typy demence, Centrum Seňorina. V rámci praktické části je zkoumána pra-covní pozice pečovatelky. Je vymezena její pracovní náplň a požadované kompetence a pomocí dotazníkového šetření a konzultace s ředitelkou organizace analyzován součas-ný stav vzdělávacího systému organizace a kompetencí pečovatelek. Cílem práce je návrh nápravného řešení ke zlepšení vzdělávacího systému organizace a doplnění po-třebných kompetencí pečovatelek.
Klíčová slova: Vzdělávání; rozvoj; management; lidské zdroje; sociální služby

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Management rozvoje lidských zdrojů - vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci Centrum Seňorina, z.s.
Překlad názvu: Human Resources Development Management - Training and Development of Workers in Centrum Seňorina Company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Bachelor thesis Human Resources Development Management - Training and Development of Workers in Centrum Seňorina Company is to investigate education and development in organizations and to demonstrate findings gained thru literary research on a specific case – Centrum Seňorina which is an organization focused on people with any kind of dementia, providing social services to elders. In the practical part of the thesis, the job of caregivers is examined. Their job description and required competences are defined. The education system of the organization and the competence of the caregivers is analyzed by a questionnaire survey and a consultation with the directress of Centrum Seňorina. The objective of this thesis is a suggestion and design of an improving solution for the organizational education system and gaps in caregivers’ competence.
Klíčová slova: Training; development; management; human resources; social services

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2018
Datum podání práce: 28. 4. 2019
Datum obhajoby: 04.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67067_svab00.pdf [1,90 MB]
Veřejná příloha18339_svab00.pdf [115,24 kB]
Oponentura61672_mikovair.pdf [259,78 kB]
Hodnocení vedoucího67067_petg01.pdf [48,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67067/podrobnosti