Ochrana soukromí na sociálních sítích

Autor práce: Kubík, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Osoba oponující práci: Čermák, Radim

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ochrana soukromí na sociálních sítích
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: V této práci se autor zabývá problematikou ochrany soukromí na internetu, konkrétně na sociálních sítích. Cílem práce je navrhnout pro uživatele sadu účinných ochranných opatření, která by minimalizovala riziko narušení soukromí na sociálních sítích. Vymezen je tak pojem sociální síť, soukromí na těchto službách a hrozby, které ho narušují. Na základě analýzy popsaných hrozeb autor identifikoval opakující se vzorce uživatelského chování, které mohou zvyšovat riziko narušení soukromí. Pro tyto rizikové faktory navrhl sadu 7 konkrétních opatření, která by měla riziko výskytu narušení soukromí minimalizovat. Pokud to umožňovala povaha opatření, návrh opatření je doplněn i o aplikaci daného opatření ve službě Facebook. K ověření účinnosti navrhovaných opatření použil autor testování statistické významnosti hypotéz. Cílem testování bylo vyvrátit nulovou hypotézu o nezměněné četnosti výskytů narušení soukromí při používání daného opatření, a naopak přijetí alternativní hypotézy tvrdící, že četnost byla snížena. Data pro uskutečnění této statistické metody pocházejí z autorem provedeného online dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 221 respondentů. Výsledky ukázaly, že všechna navrhovaná opatření účinně minimalizují výskyt narušení soukromí na sociálních sítích. Výstupem této práce je tak sada 7 ochranných opatření, která může uživateli posloužit jako best practice postupy pro ochranu jeho soukromí na sociálních sítích.
Klíčová slova: kontextuální integrita; ochrana soukromí; internet; sociální sítě; soukromí

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ochrana soukromí na sociálních sítích
Překlad názvu: Privacy protection on social networks
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In this bachelor thesis author deals with a problematics of privacy protection on the Internet specifically on the social networking sites (SNS). The goal of the thesis is to design verified set of safeguards for users which should minimalize a risk of privacy breaches. The theoretical part defines the term social network, the privacy and its threats in context of these services. Based on analysis of mentioned above, the author had identified repetitive patterns in user’s behaviour which can increase the risk of privacy breach. The risk should be minimalized with 7 steps suggested by the author. If it was possible description of safeguards was attached with instruction how to use them on Facebook. Efficiency of these safeguards was verified by hypothesis testing with π parameter of Bernoulli distribution. The purpose of testing was to reject null hypothesis which assumes that there is no meaningful relationship between using of safeguards and frequency of occurrence of privacy breaches and on the other hand to approve alternative hypothesis which assumes frequency decreasing. Data for the testing was collected by online questionnaire research which was conducted by 221 people. Results shows that all the designed safeguards minimalize the frequency of privacy breaches on SNS. The output of this thesis is the set of 7 safeguards which efficiency was statistically verified and users of SNS can use them as a best practice.
Klíčová slova: contextual integrity; Internet; social networking sites; privacy; privacy protection

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2018
Datum podání práce: 4. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66689_kubl05.pdf [5,58 MB]
Veřejná příloha18565_kubl05.pptx [202,59 kB]
Oponentura60953_xcerr23.pdf [63,32 kB]
Hodnocení vedoucího66689_sigmund.pdf [64,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66689/podrobnosti