Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Regionální muzea jako součást kulturní nabídky měst Litoměřice a Louny

Autor práce: Bayerová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Osoba oponující práci: Prokůpek, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Regionální muzea jako součást kulturní nabídky měst Litoměřice a Louny
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce sleduje a hodnotí vliv dvou oblastních muzeí na kulturní nabídku měst střední velikosti. Práce srovnává činnost Oblastního muzea v Litoměřicích a Oblastního muzea v Lounech z hlediska jejich sbírek, nabídky a zázemí pro návštěvníky, statistické návštěvnosti, personálního zabezpečení a rozpočtu. Popisuje také historický vývoj měst Litoměřice a Louny a jejich současnou kulturní nabídku. Cílem práce je definovat roli těchto muzeí v kulturním životě města na základě kvalitativních rozhovorů s vedoucími pracovníky muzeí a zástupci samospráv. Dotazníkové šetření mezi občany obou měst zjišťuje současné kulturní preference a návyky rezidentů. Práce v závěru nastiňuje doporučení pro zlepšení současné muzejní nabídky.
Klíčová slova: Oblastní muzeum v Litoměřicích; kulturní politika; Oblastní muzeum v Lounech; regionální rozvoj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Regionální muzea jako součást kulturní nabídky měst Litoměřice a Louny
Překlad názvu: Regional Museums as a Part of the Cultural Offer in Litoměřice and Louny Towns
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor's thesis monitors and evaluates the influence of two regional museums on the cultural offer of medium-sized towns. The work compares the activity of the Regional Museum in Litoměřice and the Regional Museum in Louny in terms of their collections, offers and facilities for visitors, statistical attendance, staffing and budget. It also describes the historical development of Litoměřice and Louny towns and their current cultural offer. The aim of this work is to define the role of these museums in the cultural life of the town based on qualitative interviews with the managers of museums and representatives of local governments. The questionnaire survey among the citizens of both towns identifies current cultural preferences and habits of residents. In conclusion, the work outlines recommendations for improving the current museum offer.
Klíčová slova: cultur policy; Regional Museum in Litoměřice; Regional Museum in Louny; regional development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2019
Datum podání práce: 23. 5. 2019
Datum obhajoby: 05.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68615_baym00.pdf [1,15 MB]
Oponentura62702_xprom59.pdf [73,79 kB]
Hodnocení vedoucího68615_xkouv10.pdf [50,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68615/podrobnosti