Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vývoj agrárního sektoru v České republice v kontextu vstupu do EU s důrazem na ekonomické aspekty v období 1989–2017

Autor práce: Truksa, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bednář, Milan
Osoba oponující práci: Zeman, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj agrárního sektoru v České republice v kontextu vstupu do EU s důrazem na ekonomické aspekty v období 1989–2017
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vývojem agrárního sektoru v České republice, či na jejím území v letech 1989 až 2017. Teoretická část se zaměřuje na státní zásahy, které jsou aplikovány v zemědělské politice. Důraz je kladen na subvence. Dále se zabývá reformami Společné zemědělské politiky (SZP) a důvodům její implementace, včetně financování. Klíčová pasáž praktické části komparuje situaci v českém zemědělství před vstupem do EU a po vstupu do EU. Práce dochází k závěru, že SZP měla pozitivní vliv na ekonomické výsledky českého zemědělství. Nicméně se SZP, a především s jejím financováním, jsou spojena rizika, která do budoucna mohou být pro české zemědělce těžko řešitelná. Jedno z možných rizik představuje zejména velká závislost českých zemědělců na dotacích. Druhým závěrem práce je, že vystoupení z Evropské unie by pro české zemědělce znamenalo znatelné snížení konkurenceschopnosti, protože se ukazuje, že české zemědělství funguje především kvůli dotacím z Evropské unie.
Klíčová slova: Společná zemědělská politika; Evropská unie; dotace; zemědělství; zaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj agrárního sektoru v České republice v kontextu vstupu do EU s důrazem na ekonomické aspekty v období 1989–2017
Překlad názvu: Development of the Agricultural Sector in the Czech Republic in the Context of EU Accession with Emphasis on Economic Aspects in the Period 1989-2017
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Bachelor thesis deals with the development of the agrarian sector in the Czech lands between 1989 and 2017. The theoretical part focuses on the state interventions that are applied in agricultural policy. Focus is on subsidies. Bachelor thesis also discusses the reforms of the Common Agricultural Policy (CAP) and the reasons for its implementation, including funding. The essential passage of the practical part is a comparison of the situation in Czech agriculture before joining the EU and after joiningthe EU. The thesis concludes that the CAP has had a positive impact on the economic results of Czech agriculture. However, the CAP and especially the financing of the CAP, are associated with risks that can hardly be solved for Czech farmers in the future. Oneof the risks is the high dependence on subsidies. The second conclusion of the thesis is that the Czexit would mean a noticeable reduction in competitiveness for Czech farmers. Czech agriculture works mainly because of subsidies from the European Union.
Klíčová slova: Common Agricultural Policy; subsidies; agriculture; employment; European Union

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2019
Datum podání práce: 8. 5. 2019
Datum obhajoby: 28.05.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68828_trum02.pdf [1,49 MB]
Oponentura62544_zemank.pdf [489,62 kB]
Hodnocení vedoucího68828_xbedm15.pdf [263,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68828/podrobnosti