Vývoj financování zdravotní péče v České republice v období 2001-2019 se zaměřením na zdravotní pojišťovny

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj financování zdravotní péče v České republice v období 2001-2019 se zaměřením na zdravotní pojišťovny
Autor práce:
Tvrdíková, Šárka
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Klement, Josef
Osoba oponující práci:
Vondráček, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá financováním zdravotní péče v České republice od roku 2001 do současnosti. Hlavním cílem práce je analýza finančního stavu zdravotních pojišťoven ve zkoumaném období s návrhy na zlepšení systému. Teoretická část poskytuje metodou literární rešerše zásadní vědecká východiska pro praktickou část, jako jsou například důvody státních zásahů ve zdravotnictví nebo modely zdravotnických systémů. V praktické části je charakterizováno fungování českého zdravotního systému vycházející z platných právních předpisů a následně jsou analyzovány výdaje na zdravotní péči z údajů Českého statistického úřadu. Stěžejní částí práce je analýza finančního hospodaření zdravotních pojišťoven opírající se o data ze získaných výročních zpráv.Práce dochází k závěru, že hospodaření českých zdravotních pojišťoven je silně závislé na vývoji domácí ekonomiky s omezenými možnostmi řízení kvůli regulacím zdravotní péče. Nejzdravější pojišťovnou se ukázala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, a naopak nejhorších výsledků dosáhla Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Klíčová slova:
Zdravotnictví; zdravotní systém; zdravotní péče; financování zdravotnictví; zdravotní pojišťovny; zdravotní pojištění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 3. 2019
Datum podání práce:
9. 5. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69018_tvrs00.pdf [1,74 MB]
Oponentura:
62677_vonj01.pdf [277,63 kB]
Hodnocení vedoucího:
69018_xklej00.pdf [295,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69018/podrobnosti