Srovnání vybraných metod sběru informací (interview, dotazník)

Autor práce: Sýkora, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Osoba oponující práci: Vilím, Tomas

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnání vybraných metod sběru informací (interview, dotazník)
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je poskytnout komplexní informace o průběhu a možnostech získávání informací pro analýzu a řešení problému. Práce je zaměřena na dvě nejzákladnější a v praxi nejčastěji využívané metody sběru informací, kterými jsou interview a dotazník. U obou způsobů sběru informací je proveden rozbor, jehož cílem je poskytnout celkové seznámení a přiblížení těchto metod. Práce přináší základní informace o možných způsobech sběru informací a následné detailnější rozbor již předem zvolených metod. Podívá se na podmínky užití metod, způsoby, které se při nich používají a shrne jejich hlavní výhody a nevýhody. V bakalářské práci nechybí ani kapitola srovnávající obě metody. Poslední kapitola této práce se pak zabývá typickými modelovými situacemi v manažerském světě a doporučení pro použití některé z metod.
Klíčová slova: sekundární; primární; informace; rozhovor; sběr informací; řešení problému; respondent; metody; dotazník; interview

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnání vybraných metod sběru informací (interview, dotazník)
Překlad názvu: The compare choice methods of collecting informations (interview, answer sheet)
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Tendency those baccalaureate work is give to complex information about process and possibilities data acquisition for analysis and solve the problem. The work is specialized on two basest and practically most often exploited methods collection of information which are interview and answer sheet. In both methods collection of information is made analysis, whose target is give to general familiarization and approximation these methods. Work brings basic information about possible way of collection of information and resulting detailed analysis already specific methods in advance. Take a look at conditions of use methods, ways that are used and will summarise their main benefits and disavantages.
Klíčová slova: collecting informations; informations; interview; methods; answer sheet

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2008
Datum podání práce: 1. 2. 2008
Datum obhajoby: 04.09.2008
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce10202_sykoraon.pdf [376,50 kB]
Oponentura8166_Vilím.doc [76,00 kB]
Hodnocení vedoucího10202_horny.pdf [35,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/10202/podrobnosti