Marketingový mix nového podniku na příkladě kurzů grafického designu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingový mix nového podniku na příkladě kurzů grafického designu
Autor práce:
Salnikova, Iana
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vávra, Oldřich
Osoba oponující práci:
Zamazalová, Marcela
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se soustředí na rozšířený marketingový mix služeb, jejichž specifické vlastnosti vyžadují použití odlišných marketingových nástrojů. Cílem této práce je provedení analýzy marketingových mixů vybraných firem poskytujících školení v oblasti informačních technologií a grafického designu, a následně na základě získaných skutečností vytvoření návrhu marketingového mixu pro firmu, která se teprve připravuje vstoupit trh. V teoretické části jsou vymezeny pojmy marketing, služby a rozšířený marketingový mix 7P. Praktická část je věnována analýze okolí firmy a podrobnému porovnání marketingových nástrojů uplatňovaných konkurenty v praxi. Výsledkem práce je vytvoření marketingového mixu pro začínající firmu.
Klíčová slova:
marketing; marketingový mix; služby; 7P

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingový mix nového podniku na příkladě kurzů grafického designu
Překlad názvu:
Marketing mix of a new enterprise on example of graphic design courses
Autor práce:
Salnikova, Iana
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Vávra, Oldřich
Osoba oponující práci:
Zamazalová, Marcela
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on an extended marketing mix of services which specific characteristics require the use of different marketing tools. The aim of this thesis is to analyze marketing mixes of selected companies providing information technology and graphic design courses, and consequently to create a marketing mix for a company that is only preparing to enter the market. In the theoretical part there are stated definitions of marketing, service and extended marketing mix 7P. The practical part is devoted to the analysis of the company surroundings and a detailed comparison of marketing tools applied by competitors in practice. The result of this work is creation of marketing mix for starting company.
Klíčová slova:
7P; services; marketing; marketing mix

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 10. 2018
Datum podání práce:
10. 5. 2019
Datum obhajoby:
04.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67435_sali00.pdf [1,70 MB]
Oponentura:
62887_zamazal.pdf [470,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
67435_vavra.pdf [388,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67435/podrobnosti