Spokojenost pracovníků oddělení Data Protection ve společnosti SAP Services s.r.o.

Autor práce: Plitchenko, Alona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Králová, Tereza
Osoba oponující práci: Čada, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Spokojenost pracovníků oddělení Data Protection ve společnosti SAP Services s.r.o.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je pracovní spokojenost zaměstnanců. Hlavním cíle práce je analýza spokojenosti zaměstnanců oddělení Data Protection ve společnosti SAP Services se zaměřením na studenty pracující na částečný úvazek. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu pracovní spokojenosti a faktory, které ji ovlivňují a také vztahu mezi pracovní spokojenosti a motivací. Součásti teoretické části je mimo jiné popis studentů na trhu práce. V praktické části je uveden popis vybrané firmy a oddělení a následně analýza spokojenosti pracovníků, která byla provedena pomocí dotazníků a polostrukturovaných rozhovorů. Výsledky analýzy ukázaly, že největší vliv na nespokojenost zaměstnanců má nízká zpětná vazba od vedoucího pracovníka a nezájem o své podřízené, neinformovanost, pracovní naplň a budoucí příležitosti. Hlavním přínosem práce je odhalení příčin nespokojenosti a uvedené doporučení na zvýšení spokojenosti v oddělení.
Klíčová slova: Spokojenost pracovníků; pracovní podmínky; pracující studenti; motivace; fluktuace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Spokojenost pracovníků oddělení Data Protection ve společnosti SAP Services s.r.o.
Překlad názvu: Work satisfaction of employees of Data Protection department at the company SAP Services
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The topic of this bachelor thesis is employee satisfaction. The main objective of the thesis is to analyze satisfaction of employees of Data Protection department of the company SAP Services with a focus on students. The theoretical part deals with the definition of the concept of work satisfaction and the factors influencing it, as well as the relationship of work satisfaction and motivation. The theoretical part also includes the description of students in the labor market. In the practical part the description of the selected company and the department is presented and then the satisfaction of the employees is analyzed by means of data collection both the questionnaire and semi-structured interviews. The results of the analysis showed that the employee dissatisfaction is mainly influenced by the interest and feedback from the manager, lack of information, work fulfillment, future opportunities and salary. The main benefit of the work is the discovery of the causes of dissatisfaction and the recommendations how to increase satisfaction in the department.
Klíčová slova: Employee satisfaction; working conditions; working students; motivation; fluctuation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2017
Datum podání práce: 10. 5. 2019
Datum obhajoby: 04.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67109_plia00.pdf [1,08 MB]
Oponentura62836_cadk00.pdf [45,40 kB]
Hodnocení vedoucího67109_francovt.pdf [86,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67109/podrobnosti