Metoda dynamické alokace lidských zdrojů v projektovém řízení

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Metoda dynamické alokace lidských zdrojů v projektovém řízení
Autor práce:
Nedzelský, Roman
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Novotný, Ota
Osoba oponující práci:
Skrbek, Jan; Hladík, Martin; Kopeček, Pavel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Projektové řízení je s ohledem na svoji použitelnost napříč všemi obory velice důležitou oblastí, která často stojí stále na stejných principech a postupech. Přestože se vyvinulo několik metodik a rámců, mnoho firem se snaží tyto postupy přizpůsobovat svým potřebám a vyvíjejí tak nové. Cílem této práce je navrhnout podobnou metodiku, nikoliv však pro specifickou společnost, ale v obecném měřítku. Cílem je návrh artefaktu, který by podpořil rozhodování projektového manažera při jedné z nejkritičtějších aktivit, kterou v projektovém řízení představuje návrh lidských zdrojů k jednotlivým úkolům v projektovém plánu. Jako výchozí bod slouží průzkum aktuálního stavu ve vybraných společnostech různých zaměření i velikostí, které mají problémy s projektovým řízením. Na základě výstupů z tohoto průzkumu, rešerše odborné literatury i vlastních zkušeností z mnoha konzultací v rámci zaměstnání je navržena metoda eHRAM, jejímž účelem je podpořit rozhodování projektového manažera při plánování nebo pře-plánování projektu v rámci projektového portfolia. Tato metoda vznikla obohacením projektové metodiky PMI, respektive jejích specifických částí věnovaných lidským zdrojům a jejich přiřazování na projektové úkoly na základě požadovaných zkušeností a dovedností. Metoda eHRAM využívá multi-objektový hybridní genetický algoritmus pro výběr vhodného zdroje. Výběr probíhá na základě zadaných informací jak o lidském zdroji, tak o úkolech v rámci projektu. Návrh není automaticky realizován, je vždy připraven pro projektového manažera, který s ním může dál pracovat. To je vhodné především, pokud manažer sestavuje projektový tým, který nezná. Prerekvizitou užití této metody je buď vhodná míra integrace podnikových systémů tak, aby byly všechny potřebné informace reprezentované v centrálním místě a v číselné podobě, nebo vhodné rozšíření nástroje na projektové řízení a řízení portfolia s možností využití pracovních postupů tak, aby celý proces mohl být automatizován. Závěrečné posouzení účelnosti navržené metody je provedeno laboratorními experimenty, v nichž je využit softwarový nástroj vytvořený v programovacím jazyce C#, a následně v reálném nasazení v konkrétních společnostech.
Klíčová slova:
Projektové řízení; Návrh projektového plánu; Lidský zdroj; Metoda; Design science research; Algoritmus; Genetický algoritmus; Podpora rozhodování ; Optimalizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Metoda dynamické alokace lidských zdrojů v projektovém řízení
Překlad názvu:
Dynamic Human Resource Allocation method in Project Management
Autor práce:
Nedzelský, Roman
Typ práce:
Disertační práce / Doctoral thesis
Vedoucí práce:
Novotný, Ota
Osoba oponující práci:
Skrbek, Jan; Hladík, Martin; Kopeček, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Project management, given its applicability across all disciplines, is a very important area that is very often based on the same principles and practices. Although several methodologies and frameworks have developed, many companies are trying to adapt these processes to their needs and develop new ones. The aim of this thesis is something similar, but not for a specific company, but on a general scale. The aim is to design an artifact that supports the project manager’s decision-making in one of the most critical activities - human resource allocation for individual tasks in the project plan in project management. The starting point is a survey of the current situation in selected companies of different focus and sizes, where there are problems with project management. Based on the results of this survey, the literature research and the experience of many personal consultations, the eHRAM method is designed to support project manager decision-making when planning or rearranging a project within a project portfolio. This method was created by enriching the PMI project methodology or its specific human resources parts and their assignment to project tasks based on the required human resource experience and skills. The eHRAM method uses a multi-object hybrid genetic algorithm to select a suitable human resource. The selection is based on the information provided about both the human resource and the tasks within the project. The design is not automatically implemented, it is always ready for a project manager who can work with it. This is particularly useful if a manager creates a project team he does not know. A prerequisite of using this method is either an appropriate rate of integration of enterprise systems so that all necessary information is represented in a central and numerical form or an appropriate extension of project and portfolio management tool with the possibility of using workflows to automate the whole process. The final assessment of the effectiveness of the proposed method is done through laboratory experiments using the software tool in the C # programming language, and then in real-world deployment in specific companies.
Klíčová slova:
Algorithm; Design Science Research; Project Management; Schedule Development; Human Resource; Decision making support; Genetic Algorithm; Method; Optimization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 4. 2014
Datum podání práce:
13. 5. 2019
Datum obhajoby:
09.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47535_xnedr04.pdf [4,14 MB]
Oponentura:
63175_Kopeček.pdf [304,84 kB]
Oponentura:
63198_Skrbek.pdf [1,90 MB]
Oponentura:
63938_Hladík.pdf [1,13 MB]
Hodnocení vedoucího:
47535_novotnyo.pdf [97,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47535/podrobnosti