Formáty venkovní reklamy, jejich vývoj a využití 3D reklamy

Autor práce:
Peršl, Dominik
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Andera, Michal
Osoba oponující práci:
Mareš, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Formáty venkovní reklamy, jejich vývoj a využití 3D reklamy
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá formáty venkovní reklamy a novou holografickou technologií jako jedním z mnoha trendů v oblasti venkovní reklamy. Teoretická část představuje formáty venkovních nosičů spolu s aktuálními trendy v této oblasti. Praktická část hledá pomocí realizovaného marketingového výzkumu odpovědi na stanovené otázky, které se týkají vnímání formátů indoor reklamy, jejich efektivitou a jejich schopností upoutat pozornost. Dále je zkoumán potenciál využití 3D reklamy.
Klíčová slova:
indoor reklama; DOOH; 3D reklama; venkovní reklama; efektivita reklamy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra podnikání

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Formáty venkovní reklamy, jejich vývoj a využití 3D reklamy
Překlad názvu:
Outdoor advertising formats, its development and use of 3D advertising
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with outdoor advertising formats and new 3D holographic technology as one of many outdoor advertising trends. The theoretical part presents outdoor advertising formats together with current trends in this area. The practical part is looking for answers to the questions, which are related to the perception of indoor advertising formats and their ability to attract attention and their effectiveness by means of realized marketing research. Furthermore, the potential of 3D advertising is investigated.
Klíčová slova:
indoor advertising; DOOH; outdoor adveritisng; advertising efficiency; 3D advertising

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Entrepreneurship

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 1. 2019

Datum podání práce:
15. 5. 2019

Datum obhajoby:
07.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68560_xperd10.pdf [3,88 MB]

Oponentura:
63252_xmarj83.pdf [431,46 kB]

Hodnocení vedoucího:
68560_xandm16.pdf [39,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68560/podrobnosti