Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Dluhy v účetnictví společnosti s ručením omezeným

Autor práce: Kuznetsova, Nina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Purina, Marina
Osoba oponující práci: Roubíčková, Jaroslava

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dluhy v účetnictví společnosti s ručením omezeným
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje problematice účtování dluhů v malém podniku – hotelového zařízení v České republice. Práce je strukturovaná z teoretické a praktické části. V teoretické části práce je pojednáno o zákonu o účetnictví, zákonu o obchodních korporacích a českých účetních standardech. Dále je pojednáno o typologii závazků v rozvaze, kurzových rozdílech v účetnictví a časovém rozlišení při účtování závazků společnosti s ručením omezeným. V praktické části je pojednáno o účtování jednotlivých příkladů z praxe podniku. Jsou zaúčtovány účetní příklady, zejména placení nájemného, vznik závazku za služby plynoucí z nájemní smlouvy, vypořádání závazků z nájmu a služeb, vznik závazku vůči zaměstnancům, zúčtování odvodu sociálního a zdravotního pojištění, zúčtování odvodu sociálního a zdravotního pojištění hrazených zaměstnavatelem, zúčtování odvodu sociálního a zdravotního pojištění hrazených zaměstnancem, zaúčtovaní daně z příjmu fyzických osob, závislá činnost, úhrada závazků z bankovního účtu. Cílem práce bylo provést rozbor účtování závazků ve společnosti s ručením omezeným, v kontextu legislativní úpravy, účetního zachycení v rozvaze a jiných účetních výkazech a dalších faktorů, které ovlivňují vykazování dluhů společnosti. Dalším cílem je uvést příklad účtování dluhů v účetnictví společnosti s ručením omezeným na konkrétním podniku. Hlavní a dílčí cíle byly splněny.
Klíčová slova: dluhy; společnost s ručením omezeným; zákon o obchodních korporacích; zákon o účetnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dluhy v účetnictví společnosti s ručením omezeným
Překlad názvu: Debts in accounting of a limited liability company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with the issue of debt accounting in a small company – a hotel facility in the Czech Republic. The thesis is structured from theoretical and practical part. The theoretical part deals with the Accounting Act, the Business Corporations Act and Czech Accounting Standards. Furthermore, the typology of liabilities in the balance sheet, exchange rate differences in accounting and accruals in accounting for liabilities of a limited liability company are discussed.The practical part deals with the accounting of individual examples of the company practice. Accounting examples are accounted for, in particular rental payments, liabilities arising from lease contracts, lease and service payables, payables to employees, clearing of social security and health insurance payments, settlement of social security and health insurance payments paid by employers, social security settlement and employee's health insurance, personal income tax, dependent activity, bank account payables.The aim of the work was to analyze the accounting of liabilities in a limited liability company, in the context of legislation, accounting in the balance sheet and other financial statements and other factors that affect the reporting of the company's debts. Another objective is to give an example of accounting for debts in a company limited liability accounting. The main and partial objectives have been met.
Klíčová slova: Business Corporations Act; debts; limited liability company; Accounting Act

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2019
Datum podání práce: 23. 5. 2019
Datum obhajoby: 07.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68711_kuzn00.pdf [373,62 kB]
Oponentura62062_roubicko.pdf [684,43 kB]
Hodnocení vedoucího68711_purm01.pdf [149,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68711/podrobnosti