Analyza dlouhodobeho majetku ve vybranych spolecnostech

Autor práce:
Zhan, Yi
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hospodka, Jan
Osoba oponující práci:
Šindelář, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analyza dlouhodobeho majetku ve vybranych spolecnostech
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce má za cíl popsat v teoretické části dlouhodobý majetek z účetního a daňového pohledu. V této části je konkrétně uvedena charakteristika a vymezení dlouhodobého majetku, jeho pořízení a ocenění k datu pořízení a k rozvahovému dni, odpisování včetně nositele odpisů. Cílem praktické části je analyzovat podíl dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku na celkovém dlouhodobém majetku společností a vyhodnotit, zda se podíly majetku odlišují v návaznosti na oblast podnikání jednotlivých společností.
Klíčová slova:
struktura majetku; oblast podnikání; Dlouhodobý majetek

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví

Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analyza dlouhodobeho majetku ve vybranych spolecnostech
Překlad názvu:
Analysis of long-term assets in selected companies
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to describe the long-term assets from the accounting and tax perspective in the theoretical part. In this theoretical part are also specified the characteristics and definitions of long – term assets, their acquisition and valuation at the date of acquisition and at the balance sheet date, depreciation, including depreciation holders. The aim of the practical part is to analyze the share of long-term tangible, intangible and financial assets in the all long-term assets of companies and to evaluate whether the shares of assets differ in relation to the business of individual companies.
Klíčová slova:
property structure; Long-term assets; business area

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting

Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 10. 2018

Datum podání práce:
23. 5. 2019

Datum obhajoby:
07.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67176_zhay04.pdf [732,18 kB]

Oponentura:
61027_xsinm00.pdf [92,17 kB]

Hodnocení vedoucího:
67176_xhosj00.pdf [291,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67176/podrobnosti