Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza a finanční plán společnosti Polytex Composite, s.r.o.

Autor práce: Doležalová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pham, Hoang Long
Osoba oponující práci: Beránek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza a finanční plán společnosti Polytex Composite, s.r.o.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na vypracování finanční analýzy a tvorbu krátkodobého finančního plánu společnosti POLYTEX COMPOSITE, s. r. o..Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první, teoretické části, se nachází vymezení ukazatelů, modelů a postupů, jež jsou dále aplikovány v praktické části. Na počátku praktické části je charakteristika podniku i jeho konkurentů. Poté je provedena horizontální a vertikální analýza, jsou použiti ukazatelé finanční analýzy spolu se srovnáním s konkurenčními podniky a je aplikován bankrotní model. V závěru práce je nastíněn krátkodobý finanční plán pro rok 2018, který je tvořen plánovaným vývojem dílčích položek výkazu zisku a ztráty a rozvahy.
Klíčová slova: finanční analýza; finanční plán; bankrotní model; POLYTEX COMPOSITE, s. r. o.; horizontální a vertikální analýza; poměroví ukazatelé

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza a finanční plán společnosti Polytex Composite, s.r.o.
Překlad názvu: Financial analysis and financial plan of the company Polytex Composite, s.r.o.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis is focused on elaboration of the financial analysis and creation of the short-term financial plan of the company POLYTEX COMPOSITE, s. r. o..The thesis consists of two main parts. In the first part, the theoretical part, there are introduced indicators, models and procedures which are applied in the practical part. At the beginning of the practical part there is the characteristic of the company and its competitors. Then the horizontal and vertical analysis is performed, the indicators of the financial analysis are used together with the competition analysis and the bankruptcy model is applied. In the conclusion of the thesis there is an outline of a short-term financial plan for the year 2018, that consists of the planned development of the sub-items of the income statement and the balance sheet.
Klíčová slova: financial analysis; financial plan; horizontal and vertical analysis; bankruptcy model; POLYTEX COMPOSITE, s. r. o.; financial ratios

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 9. 2018
Datum podání práce: 27. 5. 2019
Datum obhajoby: 18.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66654_dolm05.pdf [939,43 kB]
Oponentura59553_Beránek.pdf [240,49 kB]
Hodnocení vedoucího66654_xphah01.pdf [129,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66654/podrobnosti