Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Audit SME - specifika a přínosy

Autor práce: Kudýn, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pelák, Jiří
Osoba oponující práci: Kopsová, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Audit SME - specifika a přínosy
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na audit SME – jeho specifika a přínosy pro auditované společnosti. Hlavní cíl práce je zjistit, jak SME vnímají audit a jaké v něm vidí přínosy. V práci je zdůrazněna důležitost SME pro českou i evropskou ekonomiku. První tři kapitoly se zabývají rešerší literatury. V těchto kapitolách jsou definovány základní pojmy jako je SME, audit či SMP. Ve třetí kapitole je proveden souhrn vybrané světové literatury zabývající se přínosem auditu. V posledních dvou kapitolách jsou analyzována dotazníková šetření, která byla zaslána SME a bankám v České republice. Na vzorku 127 podniků jsme zjistili, že většina firem by audit dobrovolně nepoptávala. Hlavní přínosy auditu pro SME v České republice jsou ujištění o správnosti účetnictví, zvýšení důvěry v rámci podnikatelského prostředí podniku a možnost, jak si snížit úrokovou sazbu u bankovního úvěru.
Klíčová slova: SMP; Přínosy auditu; Audit; SME

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Audit SME - specifika a přínosy
Překlad názvu: SME Audit – specifics and benefits
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis focuses on an audit of SMEs – specifics and benefits for audited companies. The main objective of the thesis is to detect how SMEs perceive audit and what benefits do they see in it. The thesis pinpoints the importance of SMEs for the Czech and European economy. The thesis consists of five chapters. The first three chapters summarise findings of audit benefits from selected world literature. The last two chapters analyse the questionnaires sent to SMEs and banks in the Czech Republic. We observed on a sample of 127 companies that most companies would not voluntarily undergo an audit. The main benefits of an audit for SMEs in the Czech Republic are assurance about the accounting correctness, increased confidence among the company´s stakeholders and the possibility to decrease the interest rate on a bank loan.
Klíčová slova: SMEs; Audit benefits; Audit; SMPs

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 3. 2018
Datum podání práce: 29. 5. 2019
Datum obhajoby: 18.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65461_kudj02.pdf [1,12 MB]
Oponentura63473_Kopsová.pdf [1,21 MB]
Hodnocení vedoucího65461_pelak.pdf [101,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65461/podrobnosti