Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční vykazovaní odložené daně podle ČÚS, IFRS a US GAAP

Autor práce: Pilz, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Roe, Jana
Osoba oponující práci: Šrámková, Alice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční vykazovaní odložené daně podle ČÚS, IFRS a US GAAP
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční vykazování odložené daně podle českých účetních standardů (ČÚS) ve srovnání s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a americkými obecně uznávanými účetními zásadami (US GAAP). Popisuje účetní teorii, která je společná všem třem standardům, ale také odlišnosti (resp. společné znaky) těchto standardů při vykazování odložené daně v účetních výkazech. Cílem práce je vysvětlit pojetí odložené daně při jejím vykazování dle ČÚS a doplnit ho informacemi o tom, jak k jejímu vykazování přistupují IFRS a US GAAP tak, aby čtenář získal komplexnější přehled dané problematiky.
Klíčová slova: odložená daň; daň z příjmů; ČÚS; IFRS; US GAAP; přechodné rozdíly

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční vykazovaní odložené daně podle ČÚS, IFRS a US GAAP
Překlad názvu: Financial reporting of deferred tax according to ČÚS, IFRS and US GAAP
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis is focused on financial reporting of deferred tax according to Czech Accounting Standards (CAS), in comparison with International Financial Reporting Standards (IFRS) and Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). It describes the accounting theory, which is common to all standards and also describes differences between these standards and reporting in financial statements. The aim of this thesis is to explain the concept of deferred tax and its reporting according to CAS and then add the information of its reporting according to IFRS and US GAAP so that the reader gets a complex overview of this issue.
Klíčová slova: deferred tax; income tax; CAS; IFRS; US GAAP; temporary differences

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2019
Datum podání práce: 31. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce69135_pilp02.pdf [1,61 MB]
Oponentura63411_Šrámková.pdf [147,85 kB]
Hodnocení vedoucího69135_xroej900.pdf [172,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/69135/podrobnosti