Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Manipulace v digitálních médiích

Autor práce: Bartoň, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Osoba oponující práci: Radváková, Věra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Manipulace v digitálních médiích
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: V této práci se autor zabývá manipulativními technikami v kvartérních médiích, zejména na sociálních sítích. Cílem práce je analyzovat vnímání manipulace na sociální síti Facebook a zjistit, jak a zda uživatelé této sociální sítě vnímají manipulaci. V práci jsou popsány pojmy médium, sociální síť, manipulace, manipulativní techniky a mediální gramotnost. Na základě popsaných technik manipulace a chyb v lidském myšlení autor identifikoval jednotlivé manipulativní techniky, se kterými se uživatelé sociální sítě setkávají. Na základě výsledků analýzy autor navrhl 5 opatření, které by měly dopad manipulativních technik minimalizovat. Data pro uskutečněný výzkum pocházejí z autorem vytvořeného online dotazníkového šetření, jehož otázky zodpovědělo 222 náhodných respondentů. Výsledky ukázaly, jak na sociální síť pohlížejí uživatelé, jak uživatelé sociální sítě vnímají manipulaci, jakým manipulativním technikám nejčastěji podléhají a také byla nastíněna i průměrná mediální gramotnost uživatele. Výstupem této práce je interpretace výsledků výzkumu, která je následně porovnána v práci popsanými fakty a s komentářem odborníka na sociální sítě a 5 opatření, která by měla dopad manipulativních technik minimalizovat.
Klíčová slova: média; sociální sítě; dezinformace; manipulace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Manipulace v digitálních médiích
Překlad názvu: Manipulation in digital media
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In this work the author deals with manipulative techniques in Quaternary media, especially on social networks. The aim of this work is to analyze the perception of manipulation on Facebook social network and to find out how and whether users of this social network perceive manipulation. The thesis describes the concepts of medium, social network, manipulation, manipulative techniques and media literacy. Based on the described techniques of manipulation and errors in human thinking, the author identified the various manipulative techniques that social network users encounter. Based on the results of the analysis, the author proposed 5 measures to minimize the impact of manipulative techniques. The data for the research carried out come from the author's online questionnaire survey, which was answered by 222 random respondents. The results showed how the social network is viewed by users, how social network users perceive the manipulation, the manipulative techniques they are subject to, and also the average media literacy of the user. The output of this work is the interpretation of the research results, which is then compared in the work described by the facts and with the commentary of the expert on social networks and 5 measures that should minimize the impact of manipulative techniques.
Klíčová slova: media; dezinformation; manipulation; social media

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2018
Datum podání práce: 10. 6. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66691_barp08.pdf [1,44 MB]
Oponentura61519_radv00.pdf [63,09 kB]
Hodnocení vedoucího66691_sigmund.pdf [64,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66691/podrobnosti