Kvalitativní studie tvorby strategie ve sportovní organizaci

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvalitativní studie tvorby strategie ve sportovní organizaci
Autor práce:
Hambalek, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Tripes, Stanislav
Osoba oponující práci:
Dvořák, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práca sa venuje problematike strategického managementu v športovej organizácii. Má dve nosné časti, z ktorých prvá je realizovaná rešerš teoretických poznatkov z literatúry, ktorá obsahuje informácie o strategii, stratégii v športe a strategickom plánovacom procese. V druhej časti je následne analyzovaný klub FC Nitra, ktorý je účastníkom najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy. Ide o kvalitatívnu analýzu, ktorá je realizovaná prostredníctvom rozhovorov s vybranými respondentmi. Šlo o premyslený výber managementu, hráčov, trénerov a fanúšikov klubu. Cieľom dát bolo zhodnotiť ako veľmi sú teoretické znalosti známe respondentom a zároveň v akej miere sú následne aplikované v praxi. Hlavné zameranie teda bolo na rozdielnosti teórie a praxe v klube. Na základe detekovaných odchýliek následne boli vytvorené odporúčania, ktoré klub môže v budúcnosti použiť na zlepšenie svojej efektivity v tejto skúmanej oblasti.
Klíčová slova:
Stratégia; strategický plánovací proces; športový management; futbalový klub

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvalitativní studie tvorby strategie ve sportovní organizaci
Překlad názvu:
A Qualitative Study of Strategy Creation in a Sports Organization
Autor práce:
Hambalek, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Tripes, Stanislav
Osoba oponující práci:
Dvořák, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis is focused on creation of strategy in sports organization. It has two main parts, the first is a review of theoretical knowledge from the literature, which contains information about strategy, strategy in sport and strategic planning process. The second part is then analyzing club FC Nitra, which is a participant of the highest Slovak football competition - Fortuna League. It is a qualitative analysis that is conducted through interviews with selected respondents. It was a thoughtful selection of management members of club, players, coaches and club fans. The aim of the data was to evaluate how much the theoretical knowledge is known to the respondents and at the same time how they are applied in real situations. The main focus was therefore on the differences in theory and practice in the club´s activties. Based on the deviations detected, recommendations were subsequently made that the club can use in the future to improve its effectiveness in this area.
Klíčová slova:
Process of strategy developing; Strategy; football club; Sport management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 10. 2018
Datum podání práce:
26. 6. 2019
Datum obhajoby:
30.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67167_hamm02.pdf [1,89 MB]
Veřejná příloha:
19104_hamm02.pdf [651,13 kB]
Oponentura:
63841_dvorakji.pdf [70,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
67167_xtris00.pdf [88,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67167/podrobnosti