Analýza možností financování neziskového sektoru v oblasti výtvarného umění v letech 2000 – 2017 v České republice

Autor práce:
Lerch, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Czesaný, Slavoj
Osoba oponující práci:
Maule, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza možností financování neziskového sektoru v oblasti výtvarného umění v letech 2000 – 2017 v České republice
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce představí oblast neziskového sektoru v prostředí české ekonomiky a zaměří se především na oblast výtvarného umění. Sektor neziskových organizací je oblast národního hospodářství, která svým specifickým charakterem a rozsahem působení přispívá velkou měrou k rozvoji a prospěchu celé společnosti. V současnosti však finanční prostředky alokované v této oblasti nedostačují požadovanému rozsahu produkce. Stěžejní část práce se bude věnovat možnostem financování neziskových organizací v oblasti kultury a zejména pak výtvarného umění. Práce poskytne ucelený přehled těchto možností, se kterými neziskové organizace mohou pracovat a pokusí se porovnat tyto možnosti se zeměmi, které jsou obdobně politicko-ekonomicky definované. Pro takové srovnání využije země, které jsou, stejně jako Česká republika, součástí Visegrádské skupiny. Vzájemné porovnání takových možností může pomoct stanovit možný směr, kterým se v oblasti financování neziskového sektoru v kultuře může ubírat i Česká republika a dopomoci tak zefektivnit stávající situaci.
Klíčová slova:
nezisková organizace; dotační programy; fundraising

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Národohospodářská fakulta

Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza možností financování neziskového sektoru v oblasti výtvarného umění v letech 2000 – 2017 v České republice
Překlad názvu:
Analysis of the possibilities of financing the non-profit sector in the field of fine arts in the years 2000 - 2017 in the Czech Republic
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The work will introduce the area of the non-profit sector in the Czech economy and will focus mainly on the field of fine arts. The sector of non-profit organizations is the area of the national economy, which by its specific nature and extent of its contribution contributes greatly to the development and benefits of the whole society. At present, however, the funds allocated in this area are not sufficient to support the required production scale. The thesis will focus on the possibilities of financing non-profit organizations in the field of culture and especially fine arts. The work will provide a comprehensive overview of these options that non-profit organizations can work with and will try to compare these options with countries that are similarly politically and economically defined. For this comparison, it will use countries that, like the Czech Republic, are part of the Visegrad Group. The mutual comparison of such options can help to determine the possible direction that the Czech Republic can take in the area of financing the non-profit sector in culture, thus helping to streamline the current situation.
Klíčová slova:
non-profit organization; public funding; fundraising

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Economics

Název katedry:
Department of Economic and Social Policy

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 11. 2018

Datum podání práce:
20. 8. 2019

Datum obhajoby:
24.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67851_xlerj00.pdf [3,20 MB]

Veřejná příloha:
19227_xlerj00.png [815,54 kB]

Veřejná příloha:
19228_xlerj00.docx [37,03 kB]

Oponentura:
63948_maup00.pdf [133,17 kB]

Hodnocení vedoucího:
67851_czes01.pdf [405,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67851/podrobnosti