Může problematika „green economy“ prospět vybrané české obci lokalizované v největrnějších regionech České republiky?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Může problematika „green economy“ prospět vybrané české obci lokalizované v největrnějších regionech České republiky?
Autor práce:
Petrák, David
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Čáp, Vilém
Osoba oponující práci:
Lukavec, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na problematiku zelené ekonomie, konkrétně větrné energetiky. Cílem práce je prokázání, že spolupráce mezi vlastníkem elektrárny může vybrané obci přinést více pozitivních než negativních ekonomických přínosů, pokud je municipalita umístěna v jednom z největrnějších regionů České republiky. Dále potvrzuje hypotézu, že uvedená obec může každoročně a na základě vhodně uzavřeného smluvního vztahu čerpat dodatečné finanční prostředky do svého rozpočtu na základě finanční analýzy modelové větrné elektrárny (například při investici 10 % z obecního rozpočtu se navýší objem příjmů rozpočtu o 5,71 %, ale při investici 30 % už o 17,14 %). Autor vytváří reálný model větrné elektrárny a v závěru práce také prokazuje, že vhodně umístěná větrná elektrárna může dané municipalitě přinést více pozitivních (než negativních) ekonomických přínosů. Téma vychází z probíhající změny klimatu a společně s obnovitelnými zdroji energie a zelenou ekonomií je velmi aktuální, nejen v politických kruzích, ale v posledních letech i na úrovni regionální a dopadá i na určité procento populace České republiky. Teoretická část objasňuje teoretická východiska a pojmy včetně ekonomických teorií s vazbou na regionální rozvoj. Dále se autor zmiňuje o větrné energetice v České republice. Důležitý aspekt představuje metodika práce vztahující se k dané problematice, kde je podrobně popisován výběr lokality pro výstavbu větrné elektrárny a metoda finanční analýzy.Praktická část zahrnuje ekonomické zhodnocení větrné elektrárny finanční analýzou, ze které autor vyvozuje potvrzení hypotézy stanovené v cíli práce. Dále autor analyzuje socioekonomickou úroveň vybrané obce a v závěrečném bloku komparuje klady a zápory umístění větrné elektrárny v dané municipalitě. Na základě konzultace s odborníkem přes větrnou energetiku a podrobném popisu metody v teoretické části autor uvádí vybranou lokalitu a doplňuje ji přiloženými výstřižky mapových podkladů.
Klíčová slova:
větrné elektrárny; zelená ekonomie; region; externality; příjmy obecních rozpočtů; obec

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 11. 2019
Datum podání práce:
22. 5. 2020
Datum obhajoby:
10.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70729_petd05.pdf [3,40 MB]
Oponentura:
67164_xlukm902.pdf [680,24 kB]
Hodnocení vedoucího:
70729_xcapv00.pdf [651,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70729/podrobnosti