Energy consumption reporting of a manufacturing company

Thesis title: Reporting spotřeby energií výrobního podniku
Author: Bělovský, Lukáš
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Vencovský, Filip
Opponents: Stanovská, Iva
Thesis language: Česky
Abstract:
Závěrečná práce „Reporting spotřeby energií výrobního podniku“ je realizována v prostředí výrobního podniku působícího v automobilovém průmyslu. Zaměřuje se na problematiku automatizace zpracování dat o spotřebě a nákladech na elektrickou energii, plyn, vodu a naftu, pro účely reportingu. Pro automatizaci reportingu využívá datový sklad s analytikou a vizualizací dat do podoby finálního reportu. Využitý datový sklad má dvouvrstvou architekturu. První část, stage, je využita pro import dat ze vstupních souborů v textovém formátu a formátu Microsoft Excel. Import vstupních dat do databázového prostředí Microsoft SQL Server je realizován pomocí ETL procesů definovaných v SQL Server Integration Services. Druhá vrstva datového skladu, core, slouží k dlouhodobému uložení dat a jejich následné analýze. Analytická část využívá multidimenzionální analytickou kostku definovanou pomocí SQL Server Analytical Services. Analytické zpracování dat a výpočet metrik využívá jazyk MDX. Veškerá analytická logika je uložena v analytické kostce. Následná prezentace a vizualizace dat je realizovaná pomocí nástroje Microsoft Power BI.
Keywords: ETL; SQL server; SQL Integration Services; SQL Analytical Services; výroba; automobilový průmysl; datový sklad; analytická kostka; reporting; automatizace
Thesis title: Energy consumption reporting of a manufacturing company
Author: Bělovský, Lukáš
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Vencovský, Filip
Opponents: Stanovská, Iva
Thesis language: Česky
Abstract:
The final project "Energy consumption reporting of a manufacturing company" is carried out in the environment of automotive industry manufacturing company. It focuses on the automation of data processing of electricity, gas, water and diesel consumption and costs, for reporting purposes. Data warehouse with analytics and data visualization is used to automate reporting. The data warehouse is based on two-tier architecture. The first part, stage, is used to import data from input files in text format and Microsoft Excel format. Import of data into the Microsoft SQL Server database environment is realized using ETL processes defined in SQL Server Integration Services. The second layer of the data warehouse, the core, is used for long-term storage of data and their subsequent analysis. The analytical part leverages a multidimensional analytical cube defined by SQL Server Analytical Services. Analytical data processing and calculation of metrics is done by the MDX language statements. All analytical logic is stored in an analytical cube. Final presentation and data visualization are realized using the Microsoft Power BI.
Keywords: automotive industry; data warehouse; analytical cube; reporting; automation; manufacturing; ETL; SQL server; SQL Integration Services; SQL Analytical Services

Information about study

Study programme: Data & Analytics for Business Management
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MBA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 5. 2020
Date of submission: 8. 1. 2021
Date of defense: 12. 3. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75653/podrobnosti

Files for download

    Last update: