Financial analysis Tchibo Coffee Service Czech Republic

Thesis title: Finanční analýza Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s.r.o
Author: Hrytsenko, Yelyzaveta
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Petriashvili, Aleksandre
Opponents: Staňková, Anna
Thesis language: Česky
Abstract:
Daná bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem rozepsala účelnost finanční analýzy, označila jsem hlavní skupiny uživatelů a zdroje informací. Dále jsem popsala metody finanční analýzy, konktrétně analýzu absolutních a poměrových ukazatelů. Potom jsou uvedeny bonitní a bankrotní modely, které se používají pro predikce finanční tísně. Na konci teoretické části je popsána podstata mezipodnikového srovnání. V praktické časti je představena vybraná firma a provedená finanční analýza podle výše uvedených metod za účetní období 2014-2018. Na konci praktické části jsou popsaní vybraní konkurenti a provedeno mezipodnikové srovnání podle jednotlivých ukazatelů.
Keywords: Horizontální analýza; Finanční analýza; Vertikální analýza; Tchibo; Poměrové ukazatele; Mezipodnikové srovnaní
Thesis title: Financial analysis Tchibo Coffee Service Czech Republic
Author: Hrytsenko, Yelyzaveta
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Petriashvili, Aleksandre
Opponents: Staňková, Anna
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part, I have explained the usefulness of financial analysis, identified the main groups of users and sources of information. I also described the methods of financial analysis, concretely the analysis of absolute and ratio indicators. Then there were listed the rating and bankruptcy models that are used to predict financial distress. At the end of the theoretical part, the essence of the inter-business comparison is described. In the practical part, the selected company is performed and the financial analysis according above methods for the accounting period 2014-2018 are presented. At the end of the practical part, the selected competitors are described, and an inter-company comparison is made according to individual indicators.
Keywords: Financial analysis; Horizontal analysis; Vertical analysis; Inter-company comparison; Tchibo; Ratio analysis

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 10. 2020
Date of submission: 31. 3. 2021
Date of defense: 14. 4. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74560/podrobnosti

Files for download

    Last update: