Design of the Smart City concept for the city Most

Thesis title: Návrh konceptu Smart City pro město Most
Author: Kubátová, Anežka
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kuchtíková, Nikola
Opponents: Maryška, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je navrhnout koncept Smart City pro město Most na základě dotazníkového šetření. Dotazník byl vyplněn zejména obyvateli města, ale i okresu, kteří se v Mostě denně vyskytují. Cílem dotazníkového šetření je zjištění, které oblasti by měl podle občanů navržený koncept Smart City řešit prioritně. Vedlejším cílem je zjištění povědomí respondentů o současném stavu Smart City ve městě Most. Město Most bylo vybráno z toho důvodu, že se v něm nachází řada důležitých veřejných institucí, poskytovatelů veřejných služeb a zaměstnavatelů, ale také pro jeho potenciál cestovního ruchu. Teoretická část práce zahrnuje definice pojmu Smart City a popis konceptu Smart City, s níž souvisí historie Smart City a klíčové prvky konceptu. Jsou popsány i možnosti financování Smart City projektů. Také je vymezen pojem internet věcí (IoT), který s problematikou úzce souvisí. Další krok spočívá ve zmapování situace měst v ČR využívající Smart City. Teoretická část je završena podkapitolou zaměřenou na město Most, jeho představení, analýzu současného stavu Smart City konceptu ve městě a analýzou jeho problémů či potřeb ve strategickém plánu rozvoje města Most. V praktické části jsou analyzovány výsledky dotazníkového šetření a jsou vyvozeny závěry, na které navazuje samotný návrh konceptu. V závěru je shrnut současný stav konceptu Smart City ve městě Most, výsledky dotazníkového šetření a na ně navazující navržený koncept.
Keywords: Koncept Smart City; Smart City; chytré město; město Most
Thesis title: Design of the Smart City concept for the city Most
Author: Kubátová, Anežka
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kuchtíková, Nikola
Opponents: Maryška, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the thesis is to design the concept Smart City for the city Most based on a questionnaire survey. The questionnaire was filled in by particularly inhabitants of the city but also inhabitants of the district who occur daily in Most. The aim of the questionnaire survey is to find out what areas should be included primarily in the concept SC for Most in inhabitants’ view. The subsidiary aim is to find out the respondents’ awareness of the current situation with SC in the city. The city Most was chosen due to the fact that there are a lot of public institutions, providers of public services and employers but also owing to its potential for tourism. The theoretical part of the thesis includes definitions of the term Smart City and a description of the concept Smart City. These terms relate to the history of Smart City and six key characteristics. There is a description of possibilities how to finance SC projects. The thesis also defines the Internet of Things (IoT), which is closely connected with the theme. The next step lies in mapping of the current situation with municipalities in the Czech Republic using Smart City. The theoretical part is ended by a subchapter focused on the town Most, its introduction, analysis of the current situation with the concept Smart City in the City and analysis of its problems and needs according to a strategic development plan of the city Most. In the practical part, there is an analysis of results of the questionnaire survey. Subsequently, the thesis includes a design concept Smart City for Most based on questionnaire conclusions. In the end, there is a summary of the current situation with the concept SC in Most, results of the questionnaire survey, and the design concept.
Keywords: Concept Smart City; Smart City; smart city; City Most

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 9. 2021
Date of submission: 8. 5. 2022
Date of defense: 24. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77714/podrobnosti

Files for download

    Last update: