Farmers' markets as part of local and regional culture

Thesis title: Farmářské trhy jako součást lokální a regionální kultury
Author: Zápotocká, Lucie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Malcová, Zuzana
Opponents: Hucková, Barbara
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem této bakalářské práce jsou farmářské trhy, jejich význam z hlediska ekonomiky, vztahu ke spotřebiteli a významu pro farmáře a pěstitele. Cílem bakalářské práce je prozkoumat sociokulturní skupinu nakupujících na farmářských trzích, zjistit jejich motivaci k nákupu na farmářských trzích a zhodnotit motivaci trhovců na farmářských trzích prodávat. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření a za pomocí hloubkových osobních rozhovorů. V teoretické části práce jsem se zaměřila na výhody farmářských trhů, dále na související trendy, jako je bedýnkový systém nebo prodej ze dvora, postup založení farmářských trhů a vliv pandemie Covid-19 na provoz farmářských trhů. Z výsledků mého šetření vyplývá, že rozhodujícím faktorem pro zákazníky pro nákup na farmářských trzích je především lepší chuť nebo kvalita farmářských produktů, podpora lokálních farmářů a celková atmosféra farmářských trhů. Podařilo se mi také zjistit, že pro většinu návštěvníků nehraje cena farmářských produktů velkou roli při výběru nakupovaného zboží. Výzkum také ukázal, že největší motivací farmářů prodávat své výrobky na farmářském trhu je především vztah a přímý kontakt se zákazníky.
Keywords: alternativní potravinové sítě; farmářské trhy; tržiště
Thesis title: Farmers' markets as part of local and regional culture
Author: Zápotocká, Lucie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Malcová, Zuzana
Opponents: Hucková, Barbara
Thesis language: Česky
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is farmers markets, their importance in terms of economics, consumer relations and importance for farmers and growers. The aim of the bachelor thesis is to examine the socio – cultural group of shoppers in farmers markets, to find out their motivation to buy in farmers markets and to evaluate the motivation of marketers to sell in farmers markets. The research was conducted using a questionnaire survey and in-depth interviews. In the theoretical part of the work I focused on the benefits of farmers markets, related trends such as the box system or sales from the yard, the process of establishing farmers markets and the impact of the Covid-19 pandemic on the operation of farmers markets. The results of my survey show that the decisive factor for customers to buy at farmers markets is above all the better taste or quality of farmers products, the support of local farmers and the overall atmosphere of farmers markets. I also managed to find out that for most visitors the price of farm products does not play a big role in choosing the goods purchased. Research has also shown that the biggest motivation for farmers to sell their products on the farmers market is primarily the relationship and direct contact with customers.
Keywords: alternative food networks; marketplaces; farmers markets

Information about study

Study programme: Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 11. 2021
Date of submission: 11. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78873/podrobnosti

Files for download

    Last update: