Nápověda pro vyplnění formuláře eVŠKP

Autor VŠKP

Jméno autora VŠKP ve formátu Příjmení, Jméno. Křestní jméno může být po mezeře následováno dalším křestním jménem (například Potužník, Jiří František).

Datum narození autora VŠKP

Datum narození autora VŠKP. Může být uvedeno celé datum nebo jen rok dle volby autora.

Název VŠKP

Hlavní název VŠKP, který se přebírá ve znění z její titulní stránky. Pomocí menu se označuje jazyk hlavního názvu.

Podnázev VŠKP

Podnázev VŠKP nebo další informace k hlavnímu názvu. Přebírají se ve znění z titulní stránky. K podnázvům nepatří formální označení typu VŠKP.

Překlad názvu VŠKP

Hlavní název VŠKP přeložený do cizího jazyka, v prvním případě do anglického jazyka (pokud anglicky není Název VŠKP). Překlad hlavního názvu do angličtiny je povinný u disertačních prací.

Překlad podnázvu VŠKP

Podnázev nebo další informace k názvu přeložené do cizího jazyka, v prvním případě do anglického jazyka (pokud anglicky není Podnázev VŠKP). Překlad podnázvu do angličtiny je povinný u disertačních prací.

Předmětový popis VŠKP

Téma VŠKP vyjádřené buď ve formě autorských volně tvořených klíčových slov jednoslovných i víceslovných, nebo ve formě podle nějakého řízeného předmětového systému (hesláře, tezauru). Jednotlivé termíny (klíčová slova, hesla, deskriptory) budou oddělovány od předchozího pomocí středníku.
Příklad: HDP; Česká republika; inflace

Abstrakt VŠKP

Redukovaný text, který charakterizuje obsah dokumentu bez rozlišování autorství abstraktu, bez doplňkových informací, bez vlastní interpretace a hodnocení dokumentu (tj. nikoliv "v práci velmi dobře hodnotím podle mne zajímavý systém ...", ale "práce hodnotí systém ..."). Základními vlastnostmi abstraktu jsou výstižnost, přehlednost, jasnost, stručnost, přesnost, objektivnost a čtivost. Abstrakt je formulován v přirozeném jazyce - obvykle ve větách, někdy však jen v heslovité podobě, telegrafickým stylem. Abstrakt může používat textových formulací z referovaného dokumentu, ale jako celek je formulován nově.
Obvyklý rozsah abstraktu je 50-100 slov.

Jazyk VŠKP

Jazyk intelektuálního obsahu VŠKP. Jde o hlavní jazyk napsání práce.

Osoba podílející se na vedení VŠKP

Vedoucí diplomové práce apod. Jména osob se zapisují ve formě: Příjmení,_Křestní jméno; doplňující informace. Doplňující informaci lze uvést pro lepší identifikaci entity (rok narození aj.). Křestní jméno může být po mezeře následováno dalším křestním jménem.
Příklad: Potužník, Jiří František

Osoby podílející se na oponování VŠKP

Osoby odpovědné za oponování VŠKP (vyplňuje sekretářka katedry). Jména osob se zapisují ve formě: Příjmení,_Křestní jméno; doplňující informace. Doplňující informaci lze uvést pro lepší identifikaci entity (rok narození aj.). Křestní jméno může být po mezeře následováno dalším křestním jménem.
Příklad: Potužník, Jiří František; 1956

Datum obhajoby

Údaj zapisuje sekretářka katedry. Zapisuje se přesné datum obhajoby, které je uvedeno také v protokolu obhajoby.