Základní registry veřejné správy, problémy veřejných rejstříků

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Základní registry veřejné správy, problémy veřejných rejstříků
Autor práce:
Vašák, Michal
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Rieger, Pavel
Osoba oponující práci:
Tomášová, Zdeňka
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce si dává za cíl přiblížit problematiku veřejných registrů, databází, seznamů, informačních systémů (dále jen "registry") ve veřejné správě. Uvádí demonstrativní výčet registrů, které jsou zakotveny v právním řádu ČR, a jejichž užívání platná právní úprava upravuje. Vymezeny a popsány jsou registry veřejné správy, orgány veřejné správy, které tyto registry spravují a způsob nakládání s informacemi z těchto registrů. Pozornost je věnována těm registrům, které obsahují osobní údaje. Jejich provozováním může docházet k zásahu do práva na soukromí a práva na ochranu osobních údajů. V této souvislosti je zvláště podrobně popsán katastr nemovitostí, dále matriky, evidence obyvatel, živnostenský rejstřík, informační systémy vedené správci daní a jiné registry. Zmíněny jsou také ostatní registry, jako například centrální registr řidičů, evidence občanských průkazů a cestovních dokladů, databáze účastníků veřejné telefonní služby, dále některé speciální registry jako je seznam advokátů, ústřední seznam znalců a tlumočníků a jiné. Práce se zmíní o provázanosti jednotlivých informačních systémů, spolupráci orgánů, které jejich informace využívají. Všímá si také zákonných podkladů, na základě kterých mohou správci konkrétních registrů některé údaje poskytovat. Práce se zabývá přístupem občanů k informacím z rejstříků, porovnává rejstříky z hlediska dostupnosti informací, zmiňuje nové trendy usnadňující přístup k informacím z veřejných rejstříků.
Klíčová slova:
katastr nemovitostí; registr; informační systém; veřejná správa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 4. 2008
Datum podání práce:
1. 9. 2008
Datum obhajoby:
10.09.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
13606_xvasm15.pdf [1,13 MB]
Hodnocení vedoucího:
13606_riegerpa.pdf [148,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/13606/podrobnosti