IP telefonie pro střední a velké společnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
IP telefonie pro střední a velké společnosti
Autor práce:
Jirák, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pokorný, Pavel
Osoba oponující práci:
Jelínek, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem práce je představit možnosti přenosu hlasu v IP sítích a především Internetu. Práce se věnuje problematice od samotného chování IP sítí, přes způsoby připojení k Internetu a komunikační možnosti z pohledu přenosových protokolů (včetně fenoménu Skype) a jejich směrování až po ekonomické důsledky. Jsou zmapovány klady a zápory celé technologie včetně možných implementačních úskalí. Práce veškeré ekonomické srovnání provádí vůči společnosti Telefonica O2 Czech Republic a.s., která stále představuje majoritní společnost na českém telekomunikačním trhu. Pro ekonomické úvahy jsou použity vzorky poskytovatelů VoIP služeb s přihlédnutím na trvání společnosti, minimální cenu a garanci kvality služeb. Práce přes modelové situace směřuje k detailnímu popisu případových studií, kdy jsou popsány výchozí ekonomické a technické situace společností, jež se technologii VoIP rozhodly zavést, přes popis implementace až k výslednému zhodnocení celého projektu. Součástí případových studií jsou rozpočty přechodu, uvažovaná úspora a ekonomické vyhodnocení dosažené reality. Případové situace popisují tři reálné společnosti s odlišným přístupem k zavádění technologie VoIP -- malá společnost s plným zlomovým přechodem, střední společnost s dvoufázovým urychleným přechodem a velká společnost s velmi konzervativním a kontrolovaným přechodem ve třech fázích.
Klíčová slova:
vnitropodniková komunikace; telekomunikace; VoIP; SIP; IP telefonie; Případové studie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Information Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 1. 2009
Datum podání práce:
22. 4. 2009
Datum obhajoby:
18.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
18275_xjirt06.pdf [2,33 MB]
Oponentura:
10090_jelinek.doc [38,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
18275_pokorpa.pdf [91,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/18275/podrobnosti