Trade Effects of the East Enlargement in the CEECs

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Trade Effects of the East Enlargement in the CEECs
Autor práce:
Polášek, Petr
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Němcová, Ingeborg
Osoba oponující práci:
Joklová, Kateřina
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje dopady východního rozšíření EU na toky zboží ve čtyřech středoevropských zemích. Úvod obsahuje stručnou charakteristiku východního rozšíření a řady s ním spojených ekonomických dopadů. Poté se práce zaměřuje na efekty vytváření a odklonu obchodu (trade creation and trade diversion), nejprve diskuzí tradiční teorie celních unií a poté vysvětlením následně použité metody odhadu - gravitační model (gravity model) aplikovaný na panelová data dovozů do EU15 a České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Výsledky poukázaly na citlivost vzhledem ke specifikaci modelu a estimační metodě a ve výsledku byl zvolen model zohledňující čtyři zdroje heterogenity (čas, pár zemí, země dovozu a země vývozu). Na základě výsledků tohoto modelu bychom mohli očekávat významné zvýšení dovozů z Evropského hospodářského prostoru do zahrnutých středoevropských zemí, nicméně v souhrnu se nedá očekávat žádný významný odklon obchodu se zbytkem světa. Poslední část práce obsahuje popis skutečného vývoje obchodních toků, zejména teritoriální a komoditní struktury a zjevných komparativních výhod.
Klíčová slova:
teorie celní unie; Východní rozšíření EU; gravitační model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 1. 2009
Datum podání práce:
15. 12. 2009
Datum obhajoby:
17.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
18201_xpolp27.pdf [564,85 kB]
Hodnocení vedoucího:
18201_inge.doc [59,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/18201/podrobnosti