Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Potenciál webu 2.0 z hlediska komerční komunikace

Autor práce: Švehla, Radim
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Osoba oponující práci: Postler, Milan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Potenciál webu 2.0 z hlediska komerční komunikace
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: V této práci se zabývám potenciálem webu 2.0 pro komerční komunikace. Služby webu 2.0 učinily internet mnohem zábavnějším. I proto se na celém světě stále zvyšuje počet jeho uživatelů. Zároveň stoupá i průměrná denní doba strávená online. U televize, tisku a rozhlasu je tento trend spíše opačný. To představuje velký problém pro marketéry firem, kteří se dosud spoléhali z převážné většiny na komerční komunikaci právě přes tradiční média. Já se ve své práci snažím najít možnosti, jak tento problém řešit. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou webu 2.0 a způsobů komerční komunikace na internetu. Popisuji v ní jednotlivé nástroje webu 2.0 a nejvyužívanější typy reklamy na internetu. V praktické části je provedena analýza nástrojů webu 2.0 z pohledu možností a významu pro komerční komunikace. Dále zde uvádím příklady úspěšných projektů webu 2.0. a analyzuji skutečně realizované online reklamní kampaně. Závěr této části obsahuje můj vlastní návrh komunikační kampaně pro společnost McDonald's s využitím jednoho z nástrojů webu 2.0 - sociální sítě Facebook.
Klíčová slova: web 2.0; komerční komunikace; internet; reklama

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Potenciál webu 2.0 z hlediska komerční komunikace
Překlad názvu: Potential of web 2.0 for commercial communication
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of my thesis is to analyse the potential of web 2.0 for commercial communication. Internet became due to web 2.0 services more fun. The number of internet users increases. People spend still longer time online to the prejudice of watching TV, reading papers or listening to the radio. This could be a problem for marketers who have relied on traditional mass media communiaction. In my thesis I try to find possibilities how to solve this problem. The theorethical part of the thesis provides characterization of the terms web 2.0 and commercial communication. Then I describe particular web 2.0 tools and general ways of internet advertising. In the practical part, I examine possibilities and significancy of these tools for commercial communication. Then I describe some successful web 2.0 projects and analyse two realized online advertising campaign. At the end I introduce my own proposal of online communication campaign for McDonald's using one of web 2.0 tools - social networking Facebook.
Klíčová slova: web 2.0; advertising; internet; commercial communication

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2009
Datum podání práce: 15. 5. 2009
Datum obhajoby: 17.06.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce18173_xsver09.pdf [1,16 MB]
Hodnocení vedoucího18173_pavlant.doc [53,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/18173/podrobnosti