Komparace podmínek pro podnikání České republiky a Singapuru

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace podmínek pro podnikání České republiky a Singapuru
Autor práce:
Severová, Lucie
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zeman, Karel
Osoba oponující práci:
Vostrovská, Zdenka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Problematika bariér podnikání je v České republice dlouhodobě velmi kritizována, avšak doposud byla v tomto směru přijata pouze dílčí opatření a komplexní změna stále chybí. Pro komparaci jsem zvolila Singapur, protože v posledních letech stabilně vykazuje velmi příznivé podmínky pro podnikání, zatímco Česká republika ve světovém měřítku znatelně zaostává. Obsahem teoreticko metodologické části práce je rozbor koncepcí sloužících jako východiska pro komparaci podmínek pro podnikání. Jedná se o popis bariér, týkajících se vzniku podnikatelského subjektu, získávání úvěru a obchodování přes hranice. Dále pak oblast obchodování ve vlastní prospěch (self-dealing), teorie procesní formálnosti soudů, daňové teorie, pracovně právních vztahů a způsobů nakládání s nemovitým majetkem. Následná analytická část srovnává podmínky pro podnikání daných zemí dle kritérií stanovených Světovou bankou (na základě metodologických východisek uvedených v teoretické části): administrativní, finanční a časová náročnost spojená se vznikem podnikatelského subjektu, nakládáním s nemovitým majetkem, vedením soudního řízení a zahraničním obchodem. Dále pak determinanty vzniku, průběhu a zániku pracovně právního vztahu; úrovně právní ochrany investorů. Rovněž oblast informačních bariér spojených s získáváním úvěru, jakožto i oblast daňové zátěže podnikatelských subjektů. Cílem je pak zhodnocení rozdílů v podmínkách pro podnikání mezi zeměmi a nedostatků České republiky vůči Singapuru, jež jsou důvodem horšího hodnocení podnikatelského prostředí a navržení opatření pro zlepšení právních a ekonomických podmínek pro podnikání v České republice.
Klíčová slova:
Česká republika; Singapur; regulace; bariéry podnikání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 3. 2009
Datum podání práce:
15. 5. 2009
Datum obhajoby:
29.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
19949_xsevl05.pdf [383,47 kB]
Oponentura:
11616_vosz01.doc [113,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
19949_zemank.doc [110,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/19949/podrobnosti