Komparace podmínek pro podnikání České republiky a Singapuru

Autor práce: Severová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Karel
Osoba oponující práci: Vostrovská, Zdenka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace podmínek pro podnikání České republiky a Singapuru
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Problematika bariér podnikání je v České republice dlouhodobě velmi kritizována, avšak doposud byla v tomto směru přijata pouze dílčí opatření a komplexní změna stále chybí. Pro komparaci jsem zvolila Singapur, protože v posledních letech stabilně vykazuje velmi příznivé podmínky pro podnikání, zatímco Česká republika ve světovém měřítku znatelně zaostává. Obsahem teoreticko metodologické části práce je rozbor koncepcí sloužících jako východiska pro komparaci podmínek pro podnikání. Jedná se o popis bariér, týkajících se vzniku podnikatelského subjektu, získávání úvěru a obchodování přes hranice. Dále pak oblast obchodování ve vlastní prospěch (self-dealing), teorie procesní formálnosti soudů, daňové teorie, pracovně právních vztahů a způsobů nakládání s nemovitým majetkem. Následná analytická část srovnává podmínky pro podnikání daných zemí dle kritérií stanovených Světovou bankou (na základě metodologických východisek uvedených v teoretické části): administrativní, finanční a časová náročnost spojená se vznikem podnikatelského subjektu, nakládáním s nemovitým majetkem, vedením soudního řízení a zahraničním obchodem. Dále pak determinanty vzniku, průběhu a zániku pracovně právního vztahu; úrovně právní ochrany investorů. Rovněž oblast informačních bariér spojených s získáváním úvěru, jakožto i oblast daňové zátěže podnikatelských subjektů. Cílem je pak zhodnocení rozdílů v podmínkách pro podnikání mezi zeměmi a nedostatků České republiky vůči Singapuru, jež jsou důvodem horšího hodnocení podnikatelského prostředí a navržení opatření pro zlepšení právních a ekonomických podmínek pro podnikání v České republice.
Klíčová slova: Česká republika; Singapur; regulace; bariéry podnikání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace podmínek pro podnikání České republiky a Singapuru
Překlad názvu: Comparison of business conditions of Czech republic and Singapore
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Question of barriers to business is in the Czech Republic criticised for a long time, but until now have been taken only partial actions and complex change is still missing. For a comparison of business conditions I chose Singapore, because it has very favourable business conditions in recent years, while the Czech Republic markedly fall behind on a worldwide scale. Methodological part of the thesis contains an analysis of conceptions that serve as a base for the comparation of business conditions. The conceptions are concerned with starting a business, getting credit, trading across borders, self-dealing, theory of procedural formalism, tax theory, labour relation, getting and transferring real estate. Consecutive analytical part of the thesis compares business conditions in the Czech Republic and in Singapore according to criteria accepted by The World Bank. The criteria are focused on administrative, financial and time cost of starting business, registering and transferring real estate, proceedings at law, international trade. Further criteria are determinants of labour relation, law protecting of investors against self-dealing, informative barriers to getting credit, determinants of paying taxes. The objective of this bachelor thesis is to analyse differences in business conditions between the Czech Rupublic and Singapore and propose arrangement for improvement law and economics conditions for business in the Czech Republic.
Klíčová slova: barriers to business; Czech republic; Singapore; regulation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 3. 2009
Datum podání práce: 15. 5. 2009
Datum obhajoby: 29.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce19949_xsevl05.pdf [383,47 kB]
Oponentura11616_vosz01.doc [113,50 kB]
Hodnocení vedoucího19949_zemank.doc [110,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/19949/podrobnosti