Management podniku a daně

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Management podniku a daně
Autor práce:
Rossmann, Bohumil
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Dvořák, Jiří
Osoba oponující práci:
Chrápková, Taťána
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem diplomové práce bylo přezkoumání jak daně ovlivňují řízení podniku, především pak daň z přidané hodnoty. V teoretické části je proveden teoretický výklad pojmu daň, popis daňového systému České republiky a především pak daně z přidané hodnoty. V praktické části je provedena aplikace na podnikatelský subjekt, společnost EGE, spol. s r.o., opět především s důrazem na daň z přidané hodnoty. V závěru práce je uvedeno shrnutí zjištěných informací včetně vlastních návrhů pro zlepšení.
Klíčová slova:
Management; Daně; Zdanitelné plnění; Daň z přidané hodnoty; Daňový systém ČR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management Business
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 2. 2009
Datum podání práce:
30. 4. 2009
Datum obhajoby:
02.09.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Oponentura:
12522_kozlova.doc [36,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
18866_dvorakji.pdf [73,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/18866/podrobnosti