Využití Business Intelligence při analýze návštěvnosti internetového obchodu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití Business Intelligence při analýze návštěvnosti internetového obchodu
Autor práce:
Erlebach, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Novotný, Ota
Osoba oponující práci:
Maryška, Miloš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
V současné době ekonomické krize je více než kdy jindy obtížné udržovat staré a nacházet nové odběratele vyráběných produktů. Stejně tak i s rozvojem prodeje zboží na internetu stále narůstá počet konkurentů, kteří také chtějí co největší podíl tržního koláče. Cílem této práce je využít technologie a postupy Business Intelligence při analýze návštěvnosti internetového obchodu k získání takových informací a znalostí, které by následně měly napomoci k překonání těchto dvou zmiňovaných problémů, se kterými se dnes většina firem podnikajících na internetu potýká. V první, teoretické části práce jsou nejprve popsány základní principy a postupy optimalizace internetových stránek jak z hlediska vyhledávačů, tak také uživatelů. Následující kapitola se věnuje teorii analýzy návštěvnosti, jsou zde stanovena jak obecná, tak i vlastní kritéria výběru nástroje této analýzy. Na základě těchto kritérií jsou následně nástroje popsány a vyhodnoceny. Poslední teoretická kapitola je věnována Business Intelligence, zejména pak teorii tvorby datového skladu a postupu tvorby BI projektu. Úvod do praktické části zajišťuje popis současné situace internetového obchodu. V této části je zmíněna současná architektura řešení, postavení firmy na trhu a její vize do budoucna. Na základě vybraného nástroje analýzy a teoretických postupů stanovených v předchozích částech je pak navrženo konkrétní BI řešení a popsán postup jeho implementace, některé výstupy a také náklady tohoto řešení. Hlavním přínosem práce je získání nových a jinak těžko dostupných reportů o návštěvnosti, které by měly usnadnit a zlepšit optimalizaci stránek a napomoci tak firmě posílit svou pozici na trhu. Další přínos je možné spatřit v ukázce implementace BI řešení v měřítku malých podniků i s vyčíslením nákladů na ni.
Klíčová slova:
Internetový obchod; Analýza návštěvnosti; Business Intelligence; SEO

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2008
Datum podání práce:
1. 6. 2009
Datum obhajoby:
07.09.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
14155_xerlj01.pdf [1,03 MB]
Oponentura:
12471_maryskam.pdf [157,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
14155_novotnyo.pdf [215,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/14155/podrobnosti