Vplyv verejného dlhu Slovenskej republiky na bežný účet platobnej bilancie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vplyv verejného dlhu Slovenskej republiky na bežný účet platobnej bilancie
Překlad názvu:
Vliv veřejného dluhu Slovenské republiky na běžný účet platební bilance
Autor práce:
Titze, Miroslav
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Antoš, Ondřej
Osoba oponující práci:
Vebrová, Ludmila
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Práce se zaobírá širšími ekonomickými souvislosti zadlužování slovenské ekonomiky po roku 1993. Hlavním cílem je posoudit vliv rozpočtového deficitu na běžný účet platební bilance. Práce analyzuje vývoj zadlužení veřejných financí, deficitu,(patří sem čárka?) veřejného dluhu a jejich vliv na trhy zápůjčních fondů, trh výrobků a služeb a na měnový trh, který ovlivňuje běžný účet platební bilance. Regresní analýza založená na jednoduché lineární regresi prostřednictvím metody nejmenších čtverců neprokázala vliv deficitu na běžný účet platební bilance a na základě metody nejmenších čtverců byla zamítnuta hypotéza o přímé závislosti. Zkušenost, kterou zaznamenala slovenská ekonomika, je konzistentní s Ricardovo- Barovou hypotézou o neutralitě fiskální politiky.
Klíčová slova:
vládní deficit; veřejný dluh; běžný účet platební bilance; Slovensko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 10. 2009
Datum podání práce:
6. 1. 2010
Datum obhajoby:
04.02.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
19395_xtitm02.pdf [765,28 kB]
Oponentura:
14238_vebl01.doc [112,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
19395_anto01.doc [115,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/19395/podrobnosti