Analýza závislostí mezi zahraničním obchodem a makroekonomickými agregáty v podmínkách české ekonomiky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza závislostí mezi zahraničním obchodem a makroekonomickými agregáty v podmínkách české ekonomiky
Autor práce:
Frélich, Ivo
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Štěňhová, Božena
Osoba oponující práci:
Korandová, Jiřina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce analyzuje zahraničně obchodní vývoj v České republice po roce 1989, resp. 1993 do současnosti v makroekonomických souvislostech. Sleduje vývoj vybraných agregovaných veličin z časového hlediska (funkční otevřenost ekonomiky, dynamika zahraničního obchodu, teritoriální struktura, komoditní struktura, vnější rovnováha, struktura platební bilance, zahraniční zadluženost, směnné relace, reálný efektivní směnný kurz, transformační výkon ekonomiky, důchodové vazby zahraničního obchodu). Cílem a výsledkem práce je zhodnocení uskutečněných vývojových změn na bázi sledovaných časových řad, zhodnocení dosaženého pokroku nebo přetrvávajících rezerv ve vývoji, zamyšlení se nad vzájemnými vývojovými souvislostmi.
Klíčová slova:
dovoz; vývoz; makroekonomické ukazetele; agregátní veličiny; národní ekonomika; zahraniční obchod; ČR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 4. 2007
Datum podání práce:
20. 4. 2007
Datum obhajoby:
29.05.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
4967_frei01.pdf [994,33 kB]
Oponentura:
2302_Korandová.pdf [25,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
4967_plchova.pdf [29,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/4967/podrobnosti