Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vývoj webových aplikací pomocí frameworku JavaServer Faces

Autor práce: Hanel, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Osoba oponující práci: Šlajchrt, Zbyněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj webových aplikací pomocí frameworku JavaServer Faces
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá technologií JavaServer Faces (JSF). Jedná se o serverový framework, jenž by měl usnadňovat tvorbu webových aplikací fungujících na Java platformě. Po krátkém úvodu do architektury Java EE platformy jsou v jednotlivých kapitolách analyzovány možnosti, které JSF vývojářům přináší. Celý text je podán ve formě srozumitelné pro ty, kteří mají zkušenosti s vývojem webových aplikací pomocí technologie JavaServer Pages (JSP), avšak s tímto frameworkem se setkávají poprvé. Postupně budou představeny základní prvky JSF aplikací a jejich funkcionalita, jako např. komponenty uživatelského rozhraní, navigace mezi stránkami, konverze a validace dat, zpracování událostí, životní cyklus aplikace atd. Práce může sloužit jako výukový materiál. Z toho důvodu jsou na konci kapitol tři až sedm vložena také zadání příkladů k procvičení, jejichž možná řešení lze nalézt v přiložených souborech.
Klíčová slova: JSF; JSF validace; Java EE; JavaServer Faces; JSF konverze; JSF životní cyklus; Webový framework; Managed bean; Java Enterprise Edition

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj webových aplikací pomocí frameworku JavaServer Faces
Překlad názvu: Web applications development using the JavaServer Faces framework
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with a JavaServer Faces technology (JSF). It is a server-side framework which should facilitate a development of Java technology-based web applications. Firstly there is a brief introduction of the Java EE platform architecture. Then the possibilities and advantages of JSF are analyzed subsequently. The whole text is adjusted to those who are experienced in JavaServer Pages (JSP) but have never used the JSF framework. In individual chapters are introduced the basic aspects of JSF applications and their functionality, like for example user interface components, page navigation, data conversion and validation, event handling, application life cycle etc. The thesis may be used as an educational material. Therefore there are also some practising tasks at the end of the chapters three till seven. Their possible solutions may be found in the attached files.
Klíčová slova: JSF validation; Managed bean; Web framework; Java EE; JSF life cycle; JSF conversion; Java Enterprise Edition; JSF; JavaServer Faces

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2009
Datum podání práce: 1. 12. 2009
Datum obhajoby: 19.01.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce21741_xhand10.pdf [1,58 MB]
Veřejná příloha3001_xhand10.zip [113,28 kB]
Oponentura13197_xslaz900.pdf [478,82 kB]
Hodnocení vedoucího21741_pavlicek.pdf [285,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/21741/podrobnosti