Evropská územní spolupráce (přeshraniční spolupráce Jihočeského kraje)

Autor práce: Helebrantová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Osoba oponující práci: Tunkrová, Věra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Evropská územní spolupráce (přeshraniční spolupráce Jihočeského kraje)
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá regionální a strukturální politikou se zaměřením na třetí cíl "Evropská územní spolupráce", který je cílem s nejmenší finanční alokací a často stojí na okraji zájmu. Práce se proto snaží objasnit čtenáři jednotlivé programy a uvádí i konkrétní projekty. Nejvíce prostoru je věnováno přeshraniční spolupráci, jejíž programy jsou představeny na příkladu spolupráce Jihočeského kraje se sousedním Rakouskem a Bavorskem. V této části jsou rovněž zhodnoceny dosavadní úspěchy a nastíněny nové možnosti spolupráce s německy mluvícími sousedy.
Klíčová slova: Evropská územní spolupráce; regionální politika; přeshraniční spolupráce s Bavorskem; přeshraniční spolupráce s Rakouskem

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Evropská územní spolupráce (přeshraniční spolupráce Jihočeského kraje)
Překlad názvu: European Territorial Cooperation (Cross-border cooperation of the South-Bohemian Region)
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The submitting final thesis deals with the Regional and Structural Policy and focuses on the third objective "European Territorial Cooperation". This is the objective with the lowest financial allocation and very often it stays out of the main interest. According to this, the thesis try to clear up the programmes, it also introduces concrete projects. The largest attention in the thesis is payed to cross-border cooperation, esp. to cross-border programmes in the South-Bohemian Region (Austria and Germany). In this part, there are also evaluated previous achievements and outlined prospective ways of cooperation with german-speaking neighbours.
Klíčová slova: cross-border cooperation with Austria; European Territorial Cooperation; cross-border cooperation with Bavaria; Regional Policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 5. 2009
Datum podání práce: 30. 11. 2009
Datum obhajoby: 19.01.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce20727_xhelm03.pdf [2,69 MB]
Oponentura13714_xtunv02.pdf [24,56 kB]
Hodnocení vedoucího20727_abrham.doc [54,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/20727/podrobnosti