Srovnání Firebird SQL se systémem Oracle Database

Autor práce: Lelek, Roman
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šalamon, Tomáš
Osoba oponující práci: Hradecká, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnání Firebird SQL se systémem Oracle Database
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou databázových systémů. Jedná se o relační open source databázový systém Firebird a komerční verzi Oracle Express Edition. V první části jsou oba databázové systémy teoreticky popsány podle několika hledisek, mezi něž patří cena a licence, funkcionalita a technologie, konzistence, řízení zálohy a obnovy dat, technická dokumentace a výkon. Čtenář tak obdrží informace využitelné při rozhodování mezi open source nebo komerčním řešením. V druhé části je popsáno, jak byl v praktické rovině ověřen výkon obou databází v testovací aplikaci vytvořené pomocí jazyka Java. Firebird se ukázal být lepší variantou pro použití v jednouživatelských aplikacích (například aplikace pro mobilní telefony), víceuživatelských aplikací pro operační systém Windows a on-line sběru a analýze dat. Oracle je vhodné použít jako testovací prostředí vyšších verzí nebo také pro hlavní databázi malého projektu (například Wikipedie). Přínosem této práce je to, že jsou zde shromážděny nejdůležitější informace o zástupcích dvou rozdílných databázových systémů. Jsou utříděny tak, aby mohly být v teoretické rovině porovnány z hlediska praktického využití, dále pak to, že jsou prakticky otestovány jejich výkony a zaznamenány výsledky o tom, jak rychle zpracovávají SQL příkazy. Informace tohoto druhu totiž nejsou dostupné ani v tištěných ani elektronických zdrojích.
Klíčová slova: databáze; Firebird; porovnání; Oracle

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Srovnání Firebird SQL se systémem Oracle Database
Překlad názvu: Differences between Oracle and Firebird database
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with comparing two different database systems. The first is a relational open source database system Firebird and the second is commercial solution Oracle Express Edition. In the first part, both database systems are described from several perspectives -- general characteristics, functionality and technology, consistency, data backup and recovery management, technical documentation, and performance. The reader is provided with information that he or she can use when deciding between an open source and a commercial solution. In the second part of the thesis is described, how the both databases' performance is tested practically, in a test application created in Java. Firebird has proven to be a better option for single-user applications (such as applications for mobile devices), multi-user applications for Windows and online data collection and analysis. Oracle should be used as a test environment of higher editions or as a master database for a small project (e.g. Wikipedia). Contributions of this thesis is not only in gathering, analyzing and sorting information about two different database systems from various sources and comparing the theoretical level to terms of practical use, but mainly in testing of performance and providing the information how quickly handles specific SQL commands. This kind of information couldn't be found in any published or digital sources.
Klíčová slova: Firebird; database; Oracle; comparison

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 2. 2009
Datum podání práce: 6. 6. 2009
Datum obhajoby: 18.01.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce18643_xlelr00.pdf [680,66 kB]
Oponentura13579_Hradecká.pdf [39,03 kB]
Hodnocení vedoucího18643_salamont.pdf [43,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/18643/podrobnosti