Austria´s FDI

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Austria´s FDI
Autor práce:
Jurek, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Sedláček, Jiří
Osoba oponující práci:
Wranová, Michaela
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na rakouské přímé zahraniční investice a konkrétněji na internacionalizace rakouských firem v České republice. Cílem je důkladné zobrazení aktivních přímých zahraničních investic Rakouska, představení internacionalizačních modelů vstupu na zahraniční trh a jejich aplikace v analýze rakouských firem přítomných v České republice. Prvním krokem k zodpovězení cílových otázek je představení krátké teorie týkající se přímých zahraničních investic. Dále jsou uvedeny hlavní charakteristiky právě rakouských investic. Druhá kapitola začíná definicemi nezbytných pojmů internacionalizace. Následuje důkladný přehled nejznámějších teorií a modelů vstupu podniku na zahraniční trhy. Třetí kapitola je praktickou částí práce. Nejprve jsou v ní zhodnoceny jednotlivé teorie, které slouží jako základ pro otázky vytvořeného dotazníku. Hlavní částí je pak představení výsledků výzkumu. Na závěr jsou shrnuty podstatné výsledky výzkumu v návaznosti na teoretický základ. Tyto výsledky korespondují s odpověďmi na úvodní cílové otázky konkretizující cíl práce.
Klíčová slova:
Internacionalizace; Internacionalizační teorie vstupu na zahraniční trh; PZI; Přímé zahraniční investice; Rakousko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 5. 2009
Datum podání práce:
30. 6. 2010
Datum obhajoby:
26.05.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
20793_xjurm22.pdf [1,55 MB]
Oponentura:
16389_Wranová.pdf [35,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
20793_sedlacek.pdf [36,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/20793/podrobnosti