Bezbariérový cestovný ruch

Autor práce: Pivovarníková, Simona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Osoba oponující práci: Indrová, Jarmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bezbariérový cestovný ruch
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Práca je zameraná na bezbariérový cestovný ruch Českej republiky. Úlohou je zmapovať a bližšie popísať jeho súčasný stav, resp. pripravenosť poskytovateľov služieb na návštevu hendikepovanými osobami. Úvodom sú načrtnuté charakteristiky základných pojmov, ktorými sú bezbariérový cestovný ruch, telesne postihnutá osoba alebo bezbariérový prístup, či vybavenie. Druhá kapitola by mala hendikepovaným osobám priniesť prehľad bezbariérovo dostupných kultúrnych pamiatok, atraktivít a turistických a náučných ciest v Českej republike. Práca taktiež poukazuje na bezbariérové možnosti ubytovania, stravovania a dopravy. Cieľom bakalárskej práce je priniesť pravdivé informácie o reálnom stave bezbariérového zázemia vybraného miesta.
Klíčová slova: prístupnosť; bezbariérový cestovný ruch; hendikepovaná osoba

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bezbariérový cestovný ruch
Překlad názvu: Barrier-free tourism
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The bachelor thesis focuses on barrier-free tourism in the Czech Republic. The task is to map out a fuller description of its current state, resp. readiness of service providers to be visited by handicapped persons. Basic concepts, which are barrier-free tourism, invalid person, or wheelchair access or equipment are outlined at the beginning. The second chapter should provide an overview of wheelchair accessible cultural monuments, tourist attractions and educational trips in the Czech Republic. Thesis also points to the possibility of wheelchair accommodation, restaurants and transportation. The aim of this thesis is to bring accurate information about the real state of barrier-free facilities in selected places.
Klíčová slova: accessibility; barrier-free tourism; handicapped person

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2010
Datum podání práce: 18. 6. 2010
Datum obhajoby: 24.05.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce24899_xpivs00.pdf [1,11 MB]
Oponentura15568_indrova.pdf [23,16 kB]
Hodnocení vedoucího24899_petru.pdf [23,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/24899/podrobnosti