Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza determinant pracovní migrace občanů ČR

Autor práce: Horová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ježek, Tomáš
Osoba oponující práci: Holasová, Vladimíra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza determinant pracovní migrace občanů ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá volným pohybem pracovníků v rámci Evropské Unie. První kapitola definuje pracovní migraci a její hlavní členění. Druhá kapitola popisuje čtyři významné teoretické přístupy k pracovní migraci v závislosti na mzdových rozdílech, lidském kapitálu, rodině a vytvořených migračních sítích. Každý přístup vysvětluje příčiny a dopady pracovní migrace odlišným způsobem. Třetí kapitola je věnována migrační politice EU.V rámci čtvrté kapitoly představím migrační politiku vybraných států (Německa, Rakouska,Irska, Velké Británie). Těžiště práce tvoří dotazníkové šetření migračních postojů vysoce vzdělaných pracovníků a studentů. V této páté klíčové kapitole analyzuji vliv migračních determinantů na pracovní migraci českých občanů směrem do členských států EU. V závěru shrnu poznatky, ke kterým jsem v průběhu práce dospěla.
Klíčová slova: migrační determinanty; pracovní migrace; trh práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra institucionální ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza determinant pracovní migrace občanů ČR
Překlad názvu: Analysis of labour migration determinants of Czech citizens
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma work deals with free movement of workers within European Union. The first theoretic chapter define labour migration and its main segmentation. The second chapter discribes four significant theoretical approaches to labour migration depending on wages differentials, human capital supply, family and created migration nets. Every approach explains the causes and effects of labour migration by different way. The third chapter is devoted to the migration policy of EU. Within fourth chapter migration policy of the selected countries (Germany, Austria, Ireland, Great Britain) is studied. The core of the work draws on a questinnaire-based survey of the migration attitudes of high-skilled workers and students. In this fiftht chapter, which is the key one, The influence of migration determinants on labour migration of the Czech citizens towards EU members states is analyzed. In conclusions the knowledge acquired in writing diploma work is interpreted.
Klíčová slova: Migration determinants; Labour migration; Labour Market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Institutional Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 5. 2009
Datum podání práce: 31. 12. 2009
Datum obhajoby: 07.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce20801_xhorl35.pdf [859,35 kB]
Oponentura16823_xrihv900.pdf [275,89 kB]
Hodnocení vedoucího20801_jezektom.pdf [208,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/20801/podrobnosti